بازداشت پیریت در مدار فرآوری کانسنگ چند فلزی سولفیدی با کنترل پتانسیل پالپ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد-دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی

چکیده

در این تحقیق اثر کنترل پتانسیل اکسیداسیون-احیا روی بازداشت پیریت از کانسنگ­های پلی­متال سرب و روی کوشک در ­های مختلف و در شرایط الکتروشیمیایی متفاوت بررسی شده ­است. برای کنترل پتانسیل از روش اعمال پتانسیل خارجی (روش کرونوآمپرومتری) استفاده شد. نتایج آزمایش­ها نشان داد که در­های خنثی و قلیایی بازداشت پیریت بالای 90% است. بیشترین جدایش بین پیریت از گالن و اسفالریت در 9-7=  و 600- تا 100- رخ داده­ است. کمترین جدایش بین پیریت با گالن و اسفالریت (کمتر از 5%) در 11= و 250+ تا 1100+= رخ داده ­است.از ولتامتری چرخه­ای برای تحلیل بازداشت پیریت استفاده شد. برای این­کار مطالعه ولتامتری چرخه­ای روی الکترود­ کانی پیریت در ­های مختلف بررسی شد. جهت روبش از پتانسیل­های منفی (100-) (در مقیاس کالومل) به سمت پتانسیل­های مثبت (50+) و برعکس است. براساس نتایج آزمایش­های بازداشت و مطالعات ولتامتری چرخه­ای، عامل بازداشت پیریت گونه­های آب­دوست از قبیل ،   است که در طی واکنش­های اکسایش پیریت در محیط شکل گرفته­ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Depressing pyrite by oxidation-reduction pulp potential Control in Poly-metal sulfide ore

مراجع
] 1 [ رضایی بهرام، "پدیدههای اندرکنش در فرآوری مواد
، معدنی"، تهران، جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، 1301
. ص 50495
] 2 [ رضایی بهرام، "فلوتاسیون"، انتشارات دانشگاه هرمزگان،
. 1358 ، ص 443
] 3 [ طاهری بیژن، عبدالهی محمود، شفائی تنکابنی سید
ضیاالدین، جوادیان فرزانه سهیلا، "جداسازی کالکوسیت از پیریت به
روش شناورسازی با کنترل پتانسیل اکسیداسیون-احیا پالپ"،
.35-45، 1302 ، علوم و مهندسی جدایش، 5
] 4 [ غریبی خداکرم،" بازداشت کانیها در فلوتاسیون-
الکتروشیمیایی با کنترل پتانسیل پالپ همراه با اعمال پتانسیل
خارجی )مطالعه موردی بازداشت کالکوپیریت در مدار فراوری
B1
خداکرم غریبی، مریم آل محمدی علمی- پژوهشی مهندسی معدن
111
، مولیبدن("، پایاننامه دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1302
. ص 130
] 5 [ غریبی خداکرم، شفائی تنکابنی سید ضیاالدین، زارع
حمیدرضا، یاراحمدی محمد رضا، زید آبادی صدیقه، "حذف
کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیون-
الکتروشیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی"، نشریه علمی پژوهشی
.75- مهندسی معدن شماره 17 ، خرداد 01 ، ص 53
] 7 [ هو یوهوآ، سون وس، دیاندزو وانگ، "الکتروشیمی
فلوتاسیون کانیهای سولفیدی"، رضایی بهرام، شهابیآذر علی،
. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1301 ، ص 304
[7] Goktepe, F,. (2002), "Effect of pH on Pulp Potential and Sulphide Mineral Flotation," Turkish J. Eng. Env. Sci., vol. 26, pp. 309-318.
[8] Hicyilmaz, C,. Altun, E., Ekmekci, Z,. Gokagac, G,. (2004). " Pyrite–DTPI interaction as a function of pulp potential and PH " . Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 233. pp11-24