رسوب دهی طلای فلزی از محلول کلریدی با استفاده از احیاء کننده فرواگزالات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 فارغ التحصیل

3 پژوهشگر هیدرومتالورژی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده

دراینتحقیق بازیابیطلاازمحلوللیچکلریدیلجنآندیمس زدایی شده سرچشمهبا استفاده ازاحیاء کننده فرو اگزالات و تأثیر پارامترهای مؤثر بر آن بررسیشده است. اسیداگزالیککهیکاحیاءکنندهمرسوماست،سینتیک کندی داردوطلایحاصلنیزبسیارریزو چسبندهاست. در این مطالعه احیاء کننده فرو اگزالات معرفی و تأثیر دما، pH، زمان و غلظت احیاء کننده بر رسوب طلا بحث شده است.مقایسه اسید اگزالیک و فرو اگزالات تأیید کرد که در محلولفرو اگزالات به علت حضور یون­های آهن (II) قدرت احیاء کنندگی تقویت شده و سرعت واکنش افزایش می­یابد؛ به­طوری که بازیابی طلا در فرو اگزالات نسبت به اسید اگزالیک 10-15 % بیشتر است. با افزایش دما سرعت فرایند به شدت افزایش می­یابد و با تغییر دما از C°25به C°50، رسوب طلا بین 2-5/1 برابر  بهبود یافته است.تأثیر تغییرات pH نیز نشان داد که تأثیر یون اگزالات و بی اگزالات بر بازیابی طلا از گونه­های بی بار آن بیشتر است، از این رو در 6pH= بیشینه بازیابی به­دست می­آید. در نهایت در شرایط بهینه دما 80 درجه سانتیگراد، زمان 60 دقیقه ، غلظت فرواگزالات g/l 5/1و 6pH= بازیابی 99 % طلا حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reduction- precipitation of metallic gold from chloride leach liquor by ferrous oxalate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold recovery
  • Reduction
  • Ferrous oxalate
  • Copper anode slimes
مراجع
[1] Javanshri, S.; 2011. “The study of kinetics parameters on gold solvent extraction by DBC in
Mixer settler”, Ph.D. Thesis, Tarbiat Modares University.
[2] Paclawski, K; Fitzner, K; 2006; “Kinetics of Reduction of Gold (III) Complexes Using H2O2”, Metallurgical and materials transactions vol 37, 703-714.
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
بازیابی طلا (%)
دما) C⁰ )
فرو اگزالات
اسید اگزالیک
85
90
95
100
0
1
2
3
4
5
بازیابی طلا )%(
غلظت احیا کننده (g/l)
30'
60'
سپیده جوانشیر ، شکوفه نادری چگنی ، معصومه ترابی علمی- پژوهشی مهندسی معدن
112
[3] Paclawski, K; Fitzner, K; 2004; “Kinetics of Gold (III) Chloride Complex Reduction Using Sulfur (IV)”, Metallurgical and materials transactions 35B, 1071-1085.
[4] Behnamfard, A; Salarirad, M.M; Veglio, F; 2013; “Process development for recovery of copper and precious metals from waste printed circuit boards with emphasize on palladium and gold leaching and precipitation” , Waste Management, 2354–2363.
[5] Wojnicki, M; Rudnik, E; Luty-Błocho, M; Pacławski, Krzysztof; Fitzner, Krzysztof; 2012; “Kinetic studies of gold (III) chloride complex reduction and solid phase precipitation in acidic aqueous system using dimethylamine borane as reducing agent”, Hydrometallurgy, 43–53.
[6] Mohammadnejad, S.P; John, L; Deventer, J; van, S.J; 2013; “Reduction of gold (III) chloride to gold (0) on silicate surfaces”, Journal of Colloid and Interface Science 252–259.
[7] Naderi Chegeni, S.; 2015. “Improving kinetics of gold stripping from loaded DBC by ferrous oxalate”, Msc. Thesis, University of Birjand.
[8] Syed, S; 2012; “Recovery of gold from secondary sources- A review”, Hydrometallurgy, 30-51.
[9] Goia, D.V; Matijevic, E; 1999; “Tailoring the particle size of monodispersed colloidal gold, Colloids and Surfaces”, Physicochemical and Engineering Aspects A, 139–152.
[10] Saadatjoo, N; Heydari, H; Abdullahi, A; Behzad, M; 2013; “Recovery of gold from computer circuit board scraps: the study of the effect of different reductants”, Journal of Applied Chemistry, Vol. 8, No. 27, 55-60.
[11] Lee, S.O; Tran, T; Hi Jung, B; Kim, J; Kim, S; Jun, M; 2007; “Dissolution of iron oxide using oxalic acid”, Hydrometallurgy 87, 91–99.