ارائه سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر حریق باز در معادن زیرزمینی زغال سنگ در معادن البرز شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

2 استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

3 .استاد دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

4 معاونت معدنی منطقه معدنی طزره

5 دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده

حریق یکی از حوادث خطرناکی است که  نه تنها در معادن بلکه در هر جای دیگر سبب ایجاد خسارت­های فراوان مالی و تلفات جانی بسیار می­شود.حریق­های معدنی جریان کار عادی روزانه را در معادن بر هم می­زند و خسارت‌های سنگین و حوادث ناگواری را به وجود می‌آورند. برای بررسی این پدیده، در این تحقیق ابتدا انواع حریق در یک معدن زیرزمینی بررسی شد و مهم­ترین پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زیرزمینی زغال­سنگ شناسایی شد. در ادامه از کارشناسان مربوطه در مورد ضریب اهمیّت هر یک از پارامترهای دخیل در حریق در معادن زغال­سنگ نظرسنجی به عمل آمد. سپس برای ارائه­ی یک سیستم    طبقه­بندی کمّی، براساس پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زغال­سنگ، نظرات کیفی متخصصان مذکور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی (FDAHP) تجزیه و تحلیل شد و وزن هر پارامتر به دست آمد.  با دست­یابی به وزن هر پارامتر، سیستم طبقه­بندی جدیدی به صورت کمّی پیشنهاد شد. در این سیستم که اندیس پتانسیل حریق در معادن نامیده شده است (MFPI) در مجموع به محل­های مستعد حریق امتیازی از 0 تا 100 اختصاص می­یابد. سپس قابلیت حریق معادن در 3 رده پایین، متوسط و بالا طبقه­بندی می­شود. پس از پیشنهاد سیستم طبقه­بندی، برای ارزیابی توانایی و کارایی روش، اطلاعات مجموعه معادن شرکت البرز شرقی     جمع­آوری شد و  مکان­ها از نظر پارامترهای موجود در سیستم طبقه­بندی امتیازدهی شد و رده هر یک از مکان­ها در سیستم پیشنهادی MFPIتعیین شد. برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از روش ارائه شده از حوادث رخ داده در معادن منطقه البرز شرقی استفاده شد که مقایسه­ها تطابق خوبی را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of an Engineering Classification System for Evaluating the Risk of Fire in Underground Coal Mines(Case Study: Eastern Alborz Coal mines)

نویسندگان [English]

  • hadis moradi 1
  • mohamad ataei 3
  • keramat ghanbari 4
  • amir saffari 5
مراجع
[1] Sinha P.R., (1987), “Mine Fire in Indian Coal Fields”, Energy, Vol. 11, Issues 11-12, pp.1147-1154.
] 2 [ ،) مدنی ح، ) 1373 " بازرسی در معادن "، گروه مترجمان،
انتشارات بصیر.
[3] Zhou F-B. and Ma L-J., (2013), “A New Approach to Control a Serious Mine Fire with Using Liquid Nitrogen as Extinguishing Media”, Fire Technology, pp. 325-334.
[4] Banerjee S.C., (1982), “A Theoretical Design to the Determination of Risk Index of Spontaneous Fires in Coal Mines”, Journals of Mines, Metals & Fuels, Vol. 30, No. 8 pp. 399-406.
[5] Singh R.N., Shonhardt J.A. and Terezopoulos N., (2002), “A new dimension to studies of spontaneous combustion of coal”, Mineral Resources Engineering, Vol. 11, Issue 2, pp. 147-163.
] 6 [ صفاری آ، ) 1332 (، پایان نامه کارشناسی ارشد، " ارائهی یک
سیستم طبقهبندی مهندسی برای ارزیابی خطر خودسوزی زغال در
معادن زغالسنگ "، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،
دانشگاه صنعتی شاهرود.
[7] Wachowicz J., (2008), “Analysis of underground fire in polish hard coal mine”, Journal china university mining & Technoligy, Vol. 18, pp. 332-336
[8] Emergency Management System- Emergency Response underground Operation, Site Saftey Standard.
] 3 [ ،) منتصر کوهساری ب، ) 1392 "دستورالعمل و طرح جامع
ایمنی و نجات و بهداشت در معادن زغالسنگ "، شرکت پیشگامان
صنعت فولاد.
[10] Denton S., Allsop A. and Davies M., (2012), “The Prevention and Control of Fire and Explosion in Mines”, Health and Safety Executive
[11] MDG 1006, (2011), “Technical Reference for Spontaneous Combustion Management Guideline”, Produced by Mine Safety Operations Branch Industry and Investment NSW, pp. 9-14.
[12] Cheng J. and Luo Y., (2011), “Modeling Atmosphere Composition and Determining Explosibillity in a Sealed Coal Mine Volume”, SME Annual Meeting, West Virginia University.
ارائهسیستم طبقهبندی مهندسی برای ارزیابی خطر حریق باز در معادن زیرزمینی زغالسنگ در معادن البرز شرقی علمی- پژوهشی مهندسی معدن
22
] 13 [ ،) عطایی م، ) 1393 " تصمیمگیری چند معیاره فازی " ،
انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
[14] Liu Y.C. and Chen C.S., (2007), “A New Approach for Application of Rock Mass Classification on Rock Slope Stability Assessment”, Engineering Geology, Vol. 89, Issues 1-2, pp.129–143.
[15] Cronbach L.J., (1951), “Coefficient alpha and the internal structure of tests”, Psychometrika, Vol. 16, No. 3, pp. 297-334.
] 16 [ ،) مؤمنی م و قیومی ف، ) 1331 " تحلیلهای آماری با استفاده
از "SPSS ، چاپ هفتم، انتشارات گنج شایگان.
[17] Mazzoccola D.F. and Hudson J.A., (1996), “A Comprehensive Method of Rock Mass Characterization for Indicating Natural Slope Instability”, Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology, Vol. 29, No 1, pp. 37-56.