مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تیغه- سنگ در مرز لایه‌های سنگی در حفر تونل با ماشین‏ تونل‏زنی تمام مقطع

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مرز مشترک لایه‌‌های سنگی در عملیات استخراج و حفاری مکانیزه در معادن و تونل‌سازی چالش‌های مختلفی را به وجود می‌آورد و ممکن است بدون هشدار قبلی باعث بروز مشکلاتی مانند خرابی تیغه‌‌ها، لرزش ماشین و کاهش سرعت پیشروی شود. در چنین شرایطی، درک دقیق فرآیند برش و اندرکنش تیغه- سنگ برای طراحی ماشین، موفقیت بسیار مهمی است. در این مطالعه، اندرکنش بین سنگ و تیغه برای اندازه‌گیری نیروهای برش در ناحیه مرزی دو لایه سنگی با استفاده از ماشین برش خطی کوچک مقیاس مجهز به تیغه دیسکی با قطر 54 میلی‌متر بررسی شد. نمونه‌های مورد مطالعه در حالت مختلط با ترکیبی از ماسه‏ سنگ با مقاومت 37 مگاپاسگال و دو نوع گچ مصنوعی با مقاومت‌های 21 و 24 مگاپاسگال تهیه شد. آزمایش‌‌ برش خطی در عمق‌های 1، 2 و 3 میلی‌متر انجام شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد در نمونه‌های مختلط با رسیدن تیغه به مرز دو نمونه با مقاومت متفاوت، نیروهای عمودی و غلتشی دچار تغییرات شدید می‌‌شود. به‏ عنوان مثال و بر اساس شرایط آزمایشگاهی این تحقیق، نیروهای عمودی تا 7/2 برابر و نیروهای غلتشی تا 2/10 برابر نیروهای اولیه افزایش یافت. همچنین، نتایج آزمون‌های برش نشان داد که با افزایش عمق برش، اختلاف نیروها و نیز نسبت نیروهای مرزی به نیروهای برش سنگ در حالت برش غیرمختلط، در ناحیه مرزی کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج این تحقیق، با توجه به این که در مرز نمونه مختلط، تیغه برشی الگوی متفاوتی از نیروهای برش را تجربه می‌‌کند، اهمیت انتخاب تیغه مناسب بر اساس الگوی تغییرات نیروهای مرزی در شرایط میدانی برای ماشین‌‌ تونل‌زنی تمام‌‌مقطع بیشتر می‌‌شود. همچنین مشاهده شد که این اختلاف نیروها منجر به شکل‌‌گیری نیروی ضربه در مرز تغییر لایه‌‌ سنگی می‌‌شود که این مساله در شرایط میدانی، ضرورت تعیین چقرمگی و سختی مناسب ابزار را برای به ‌‌حداقل رساندن خرابی آن‌ها در شرایط جبهه‌کار مختلط بیشتر نشان می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory study on cutting tool-rock interaction at the interface of rock layers in TBM tunneling

نویسندگان [English]

  • Amir Ezzatkhah 1
  • Jafar Khademi Hamidi 2
1 Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
2 Mining Engineering, Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In mechanized mining and tunneling operations, the interface of existing rock layers poses a variety of challenges including cutter failure, machine vibration, and low advance rate without prior notification. As a result, proper understanding of the cutting process and the tool-rock interaction is critical for machine design in these circumstances. In this study, a lab-scale investigation on the interaction between rock and tool to determine the cutting forces at transition zone was carried out in mechanized excavation laboratory of Tarbiat Modares University using a small-scale linear cutting machine equipped with a disc cutter of 54 mm in diameter. Three types of samples were used in the study: sandstone with a strength of 37 MPa and two types of synthetic gypsum with strength of 21 and 24 MPa, in a mixed condition. Experiments with linear cutting machine were carried out at cutting depths of 1, 2, and 3 mm. Laboratory studies revealed that as the cutter approaches the interface between two soft and hard specimens in mixed specimens, the normal and rolling forces vary dramatically, and the difference in the ratio of forces in the transition zone diminishes as the cutting depth increases. It was also revealed that the ratio of boundary cutting forces to rock cutting forces in unmixed mode reduces as cutting depth increases. Taking into consideration the highly variation of cutting forces pattern at the interface, the importance of selecting appropriate cutters for tunneling machines and mechanical excavators increases in the field conditions. Also, it was revealed that the difference in cutting forces results in shock load at the transition zone where the cutter passing the interface of two rock layers. This shows the importance of proper design of cutter in respect of toughness and hardness and its impact in reducing cutter failure in mixed face conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear rock cutting test
  • disc cutter
  • boundary force
  • mixed face
منابع D. U. Deere, 1982; “Adverse geology and tbm tunneling problems”, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., vol. 19, no. 1, p. A12.## G. Barla; S. Pelizza, 2000; “TBM tunnelling in difficult ground conditions”, ISRM International Symposium. OnePetro.## S. Centis; G. Giacomin, 2004; “EPB tunnelling in highly variable ground – the experience of Oporto Light Metro”, Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 19, no. 4–5, p. 358.## M. Herrenknecht; U. Rehm, 2004; “Tunnelling in changing geology,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 19, no. 4–5, p. 396.## G. Klados; Y. Hin Kok, 2006 ;“Uniqueness of SMART project in the logistic and construction challenges encountered during TBM North and South drive,” 7th Int. Congr. Rock Mech., pp. 209–222.## H. Ma; L. Yin; Q. Gong; J. Wang, 2015; “TBM tunneling in mixed-face ground: Problems and solutions,” Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 25, no. 4, pp. 641–647.## PG. Ranjith; J. Zhao; T. P. Seah, 2002; “A case study of effects of ground conditions on tunnel boring machines,” Search.Informit.Com.Au, p. 383.## J. Zhao; Q. M. Gong; Z. Eisensten, 2007; “Tunnelling through a frequently changing and mixed ground: A case history in Singapore,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 22, no. 4, pp. 388–400, 2007.## H. Yang; H. Wang; X. Zhou, 2016; “Analysis on the damage behavior of mixed ground during TBM cutting process,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 57, pp. 55–65.## H. Munoz; A. Taheri; E. Chanda, 2016; “Rock cutting characteristics on soft-to-hard rocks under different cutter inclinations,” Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 87, pp. 85–89.## H. Munoz; A. Taheri; E. K. Chanda, 2016; “Fracture Energy-Based Brittleness Index Development and Brittleness Quantification by Pre-peak Strength Parameters in Rock Uniaxial Compression,” Rock Mech. Rock Eng., vol. 49, no. 12, pp. 4587–4606.## X. P. Zhang; P. Q. Ji; Q. sheng Liu; Q. Liu; Q. Zhang; Z. H. Peng, 2018; “Physical and numerical studies of rock fragmentation subject to wedge cutter indentation in the mixed ground,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 71, pp. 354–365.## J. Rostami, 1997; “Development of a Force Estimation Model for Rock Fragmentation With Disc Cutters Through Theoretical Modeling and Physical Measurement,” Colorado School of Mines Golden.## J. Rostami; L. Ozdemir, 1993; “New model for performance production of hard rock TBMs,” Proc. - Rapid Excav. Tunneling Conf., pp. 793–809.## A. Bruland, 1998; “Hard Rock Tunnel Boring. PhD dissertation,” Thesis, vol. PhD disser, pp. 14–38.## J. W. Cho; S. Jeon; H. Y. Jeong; S. H. Chang, 2013; “Evaluation of cutting efficiency during TBM disc cutter excavation within a Korean granitic rock using linear-cutting-machine testing and photogrammetric measurement,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 35, pp. 37–54.## J. Liu; P. Cao; D. Han, 2016; “The influence of confining stress on optimum spacing of TBM cutters for cutting granite,” Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 88, pp. 165–174.## Q. Liu; Y. Pan; J. Liu; X. Kong; K. Shi, 2016; “Comparison and discussion on fragmentation behavior of soft rock in multi-indentation tests by a single TBM disc cutter,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 57, pp. 151–161.## H. Ma; Q. Gong; J. Wang; L. Yin; X. Zhao, 2016; “Study on the influence of confining stress on TBM performance in granite rock by linear cutting test,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 57, pp. 145–150.## L. J. Yin; Q. M. Gong; H. S. Ma; J. Zhao; X. B. Zhao, 2014; “Use of indentation tests to study the influence of confining stress on rock fragmentation by a TBM cutter,” Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 72, pp. 261–276.## L. Yin; C. Miao; G. He; F. Dai; Q. Gong, 2016; “Study on the influence of joint spacing on rock fragmentation under TBM cutter by linear cutting test,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 57, pp. 137–144.## J. Zhao; Q. M. Gong; Z. Eisensten, 2007; “Tunnelling through a frequently changing and mixed ground: A case history in Singapore,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 22, no. 4, pp. 388–400.## R. Gertsch; L. Gertsch; J. Rostami, 2007; “Disc cutting tests in Colorado Red Granite: Implications for TBM performance prediction,” Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 44, no. 2, pp. 238–246.## G. Qi; W. Zhengying; M. Hao, 2016; “An experimental research on the rock cutting process of the gage cutters for rock tunnel boring machine (TBM),” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 52, pp. 182–191.## L. Lin; Y. Xia; Q. Mao; X. Zhang, 2018; “Experimental Study on Wear Behaviors of TBM Disc Cutter Ring in Hard Rock Conditions,” Tribol. Trans., vol. 61, no. 5, pp. 920–929.## X, Zhang; L. Lin; Y. Xia; Q. Tan; z, Zhu; Q, Mao, 2018; “Experimental study on wear of TBM disc cutter rings with different kinds of hardness,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 82, no. August, pp. 346–357.## محمدی حسین‌آبادی، مهدی; 1398; «قابلیت برش سنگ به وسیله تیغه‌های خراشی تحت بارگذاری جانبی»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.## یزدشناس، محمد; 1397; «طراحی و ساخت تیغه‌ دیسکی برای استفاده در ماشین کوچک‌مقیاس برش خطی سنگ»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.## H. Jeong; S. B. Choi; Y. M. Yoon; S. Jeon, 2019; “Linear cutting tests for assessment of cutting performance of a disc cutter in gravel ground conditions,” 4th TBM DiGs Conf., pp. 102–109.## بجاری ولم. هادی; 1400; «ارایه مدل ارزیابی برش‌پذیری سنگ در شرایط اشباع»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.## علی مدد, سجاد; 1395; «ارزیابی قابلیت برش سنگ در مقیاس آزمایشگاهی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.##