بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد بخش مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با بالارفتن پیچیدگی کانسارهای موجود، درک تغییر فضایی توزیع عیار برای کسب شناخت کافی از کانسار و جلوگیری از خسارت‌های مالی و تعیین برنامه‌های بهینه حین و پس از استخراج اهمیت بالایی دارد. همچنین تغییرپذیری نوع کانی‌سازی، عیار، آلتراسیون و غیره بر بازیابی کانه هدف اثر می‌گذارد. بنابراین مدل‌سازی این پارامترها به­منظور بهره‌برداری بهینه از معدن و به حداقل رساندن هزینه و خسارت، ضرورت می‌یابد. در این پژوهش به کمک داده‌های 91 حلقه گمانۀ ذخیره طلای اپی‌ترمال ساری‌گونی در شمال‌غرب ایران، مدل‌سازی متغیرهای عیار و بازیابی حاصل از لیچینگ انجام شد. ابتدا به کمک تخمین و شبیه‌سازی شاخص دو دامنه اکسیده و سولفیده جدا شدند. سپس به کمک مدل بلوکی حاصل از شبیه‌سازی، در هر بخش به شکل جداگانه به روش شبیه‌سازی متوالی گوسی، مدل‌سازی فضایی انجام شد. به کمک مدل‌ به‌دست آمده از شبیه‌سازی عیار، منحنی عیار تناژ رسم و میزان ذخیره برآورد شد که بیش از 70 درصد آن مربوط به زون سولفیدی است. سپس به کمک داده‌های حاصل از شبیه‌سازی  بازیابی، حاصل ضرب عیار در بازیابی به­عنوان شاخص بهتری برای رسم این منحنی و تصمیم‌گیری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into the effect of KWB and KB polymeric fibers of Sirjan Nano Yarn on mechanical properties of fine-grained concrete

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Aliakbarzadeh 1
  • Saeid Kariminasab 2
  • Hosein Jalalifar 3
  • Mojtaba Bahaodini 4
1 MSc of Rock Mechanics, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Associate Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar
3 Professor, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
4 Associate Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Concrete is now widely used in civil engineering industry. Concrete structures have shown weak performance against tensile and bending forces, unlike their high compressive strength. To improve their bending and tensile behaviour, they are enforced by different materials such as fibers. In this paper, the impact of volume ratio of two polymeric fibers, namely Korta Wave Blend (KWB) and Korta Blend (KB) manufactured by Sirjan-nano Company, was statistically investigated on the mechanical properties of fine-grained concrete. Samples having 0, 0.5, 1, 1.5 and 2% volume ratio of each polymeric fibers were prepared and uniaxial compression, indirect tensile (Brazilian) and triaxial compression tests were carried out. Mechanical properties of mixtures including uniaxial compressive strength (UCS), Elastic modulus, tensile strength and triaxial compressive strength at different confining pressures were measured for each volume ratio. Using the results of triaxial compression tests, the cohesion and friction angle were calculated for each volume ratio. Results of uniaxial compression tests showed that the KWB fiber has lower impact on the increase in the UCS compared to that of KB fiber. The impact of increase in the KWB volume ratio on the Elastic modulus was not statistically significant while the increase in the KB volume ratio up to one percent resulted in a statistically significant increase in the Elastic modulus. Results of indirect tensile tests showed that the presence of KB fibers in the concrete results in a significant increase in the tensile strength. Based on the results of experiments and undertaken statistical analyses using analysis of variance, 1.5% and 2% volume ratios were selected as optimal ratio for KWB and KB fibers, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Fiber reinforced concrete
  • Tensile strength
  • Propylene fiber
  • Optimal volume ratio of fiber
منابع [1] Yang, J.M., Kim, J.K., Yoo, D.Y.; 2017; “Performance of shotcrete containing amorphous fibers for tunnel applications”, Tunnelling and Underground Space Technology, 64, pp. 85-94.## [2] Pukharenko, Y.; 2017; “Restoration and construction: the potential of fiber reinforced materials and products”, Modern problems of science and education, 4, pp. 1-7.## [3] Massone, L.M., Nazar, F.; 2018; “Analytical and experimental evaluation of the use of fibers as partial reinforcement in shotcrete for tunnels in Chile”, Tunnelling and Underground Space Technology, 77, pp. 13-25.## [4] Kang, T.H.K., Kim, W., Massone, L.M., Galleguillos, T.A.; 2012; “Shear-flexure coupling behavior of steel fiber-reinforced concrete beams”, ACI Structural Journal, 109(4), pp. 435-444.## [5] Chiaia, B., Fantilli, A.P., Vallini, P.; 2009; “Combining fiber-reinforced concrete with traditional reinforcement in tunnel linings”, Engineering Structures, 31(7), pp. 1600–1606.## [6] De la Fuente, A., Pujadas, P., Blanco, A., Aguado, A.; 2012; “Experiences in Barcelona with the use of fibres in segmental linings”, Tunnel Underground Space Technol. 27(1), pp. 60–71.## [7] Johnston C.D.; 2014; “Fiber-reinforced cements and concretes”, Crc Press.## [8] Song, P.S., Hwang, S., Sheu, B.C.; 2005; “Strength properties of nylon-and polypropylene-fiber-reinforced concretes”, Cement and Concrete Research, 35(8):1546-50.## [9] Mohamed RA.; 2006; “Effect of polypropylene fibers on the mechanical properties of normal concrete”, Journal of Engineering Sciences, 34(4), pp. 1049-59.## [10] Kakooei, S., Akil, H.M., Jamshidi, M., Rouhi, J.; 2012; “The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures”, Construction and Building Materials, 27(1), pp. 73-7.## [11] Ramujee, K.; 2013; “Strength properties of polypropylene fiber reinforced concrete”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2(8), pp. 3409-13.## [12] Mohod, M.V.; 2015; “Performance of polypropylene fiber reinforced concrete”, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 12(1), pp. 28-36.## [13] Dharan, D.S., Lal, A.; 2016; “Study the effect of polypropylene fiber in concrete”, International Research Journal of Engineering and Technology, 3(6), pp. 616-619.## [14] Liu, G., Cheng, W., Chen, L.; 2017; “Investigating and optimizing the mix proportion of pumping wet-mix shotcrete with polypropylene fiber”. Construction and Building Materials, 150, pp. 14-23.## [15] Khooshechin, M., Tanzadeh, J., 2018; “Experimental and mechanical performance of shotcrete made with nanomaterials and fiber reinforcement”, Construction and Building Materials, 165, pp. 199-205.## [16] Qin, Y., Zhang, X., Chai, J., Xu, Z., Li, S.; 2019; “Experimental study of compressive behavior of polypropylene-fiber-reinforced and polypropylene-fiber-fabric-reinforced concrete”, Construction and Building Materials, 194, pp. 216-225. ## [17] Kett, I.; 2009; “Engineered Concrete: Mix Design and Test Methods”, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis.## [18] Mehta, P.K., Monteiro, P.; 1986; “Concrete-structure, material, and properties”, Prantice Hall Inc.## ]19[ موسسه مهندسین مشاور ساحل، 1396، گزارش کنترل کیفی و مهندسی کارگاهی تونل دسترسی تونل انتقال آب کرمان.## [20] ASTM C33-03; 2003; “Standard Specification for Concrete Aggregates”, ASTM International, West Conshohocken, PA. ## [21] Standard BS.; 1983; “Testing Concrete-Part 116: Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes”. BS. 1881; 116:1983.## [22] ASTM C496 / C496M – 17, 1996, “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens”; Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.02. ASTM,100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. 3967; 2008; “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens”; ASTM International, West Conshohocken, PA.## [23] ASTM D. 2664-95a.; 1995; “Standard Test Method for Triaxial compressive strength of Undrained Rock Core specimens without Pore Pressure Measurements”, ASTM International, West Conshohocken, PA.##