بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی شکست نمونه­ های سنگی دارای شیار U شکل تحت بارگذاری مود یک خالص با استفاده از یک معیار جدید پرداخته می ­شود. معیار پیشنهادی بر پایه معیار بیشینه تنش محیطی (MTS) استوار می­باشد. بر اساس معیار MTS، شروع شکست هنگامی اتفاق می­افتد که میزان بیشینه تنش محیطی در شعاع بحرانی از نوک شیار به مقدار بحرانی خود برسد. با توجه به بزرگ بودن شعاع بحرانی در نمونه های سنگی، معیار بیشینه تنش محیطیِ کلاسیک که فقط جملات اول یا تکین از بسط سری تنش را مورد توجه قرار می­دهد، نمی­تواند توصیف صحیح و دقیقی از شروع شکست ارائه نماید. بنابراین، از تحلیل اجزای محدود برای محاسبه ­ی دقیق­تر تنش در روش پیشنهادی استفاده شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی که روش MTS-FEM نامیده می­شود، از داده­های آزمایشگاهی ارائه شده در تحلیل نمونه ­های خمش چهار نقطه ­ای با شیار U شکل لب ه­ای، تحت بارگذاری مود I خالص که در مقالات علمی گزارش شده است، استفاده می­گردد. نتایج حاصل از ارزیابی­ها نشان می­دهد که معیار MTS-FEM نه تنها نسبت به معیار MTS از دقت بهتری برخوردار است، بلکه می­تواند نتایج آزمایشگاهی را با دقت خوبی (زیر 13%) پیش ­بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODE I FRACTURE ASSESSMENT OF U-NOTCHED ROCK SPECIMENS USING MTS-FEM CRITERION

نویسندگان [English]

  • Javad Akbardoost 1
  • Milad Sangsefidi 2
  • Ali Reza Torabi 3
2 Graduated MSc student, department of mechanical engineering, Kharazmi university, Tehran, Iran
3 Associate professor, department of mechanical engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the fracture behavior of U-notched rock specimens under pure mode I loading has been investigated by means of a new criterion. The proposed approach is based on the maximum tangential stress (MTS) criterion which states that the onset of fracture takes place when the maximum tangential stress at the critical distance from the notch border attains a critical value. Due to the relatively large critical distance in quasi-brittle materials such as rock, the classical MTS criterion which considers only the first or singular terms of the stress series expansion around the notch border cannot provide an accurate estimation for the onset of fracture in rock-type notched samples. Therefore, it is proposed in this paper that the tangential stress component is determined directly form finite element (FE) analysis. Since the proposed approach is a combination of MTS criterion and the FE method, it is named the MTS-FEM criterion. In order to evaluate the MTS-FEM criterion, the experimental results reported in the previous studies for U-notched samples were employed. The comparison between the fracture loads predicted by MTS and MTS-FEM criteria and those reported in the previous studies revealed that the MTS-FEM criterion not only can provide more accurate estimates than the MTS criterion, but also in good agreements with the experimental results (less than 13%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rock-type notched sample
  • modified maximum tangential stress (MTS-FEM)
  • four-point bending
  • pure mode I
  • finite element method
مراجع [1] Akbardoost J., Ayatollahi MR.; 2014; “Experimental analysis of mixed mode crack propagation in brittle rocks: The effect of non-singular terms.” Engineering Fracture Mechanics, 129, 77-89.## [2] Aliha MRM., Ayatollahi MR., Akbardoost J.; 2012; “Typical Upper Bound–Lower Bound Mixed Mode Fracture Resistance Envelopes for Rock Material.” Rock Mechanics and Rock Engineering, 45(1), 65-74.## [3] Justo J., Castro J., Cicero S.; 2018; “Energy-based approach for fracture assessment of several rocks containing U-shaped notches through the application of the SED criterion.” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,110, 306-315.## [4] Justo J., Castro J., Cicero S., Sánchez-Carro MA., Husillos R.; 2017; “Notch effect on the fracture of several rocks: Application of the Theory of Critical Distances.” Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 90, 251-258.## [5] Gómez FJ., Elices M.; 2003; “A fracture criterion for sharp V-notched samples.” International Journal of Fracture, 123(3), 163-175.## [6] Gómez FJ., Elices M., Valiente A.; 2000; “Cracking in PMMA containing U-shaped notches.” Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 23(9), 795-803.## [7] Lazzarin P., Berto F., Radaj D.; 2009; “Fatigue-relevant stress field parameters of welded lap joints: pointed slit tip compared with keyhole notch.” Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, (9), 713-735.## [8] Lazzarin P., Lassen T., Livieri P.; 2003; “A notch stress intensity approach applied to fatigue life predictions of welded joints with different local toe geometry.” Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 26(1), 49-58.## [9] Lazzarin P., Zambardi R.; 2001; “A finite-volume-energy based approach to predict the static and fatigue behavior of components with sharp V-shaped notches.” International Journal of Fracture, 112(3), 275-298.## [10] Yosibash Z., Bussiba A., Gilad I.; 2004; “Failure criteria for brittle elastic materials.” International Journal of Fracture, 125(3), 307-333.## [11] Berto F., Lazzarin P.; 2007; “Relationships between J-integral and the strain energy evaluated in a finite volume surrounding the tip of sharp and blunt V-notches.” International Journal of Solids and Structures, 44(14), 4621-4645.## [12] Livieri P.; 2003; “A new path independent integral applied to notched components under mode I loadings.” International Journal of Fracture, 123(3), 107-125.## [13] Livieri P.; 2008; “Use of J-integral to predict static failures in sharp V-notches and rounded U-notches.” Engineering Fracture Mechanics, 75(7), 1779-1793.## [14] Carpinteri A., Cornetti P., Pugno N., Sapora A., Taylor D.; 2008; “A finite fracture mechanics approach to structures with sharp V-notches.” Engineering Fracture Mechanics, (7), 1736-1752.## [15] Torabi AR., Etesam S., Sapora A., Cornetti P.; 2017; “Size effects on brittle fracture of Brazilian disk samples containing a circular hole.” Engineering Fracture Mechanics, 186, 496-503.## [16] Ayatollahi MR., Torabi AR.; 2009; “A criterion for brittle fracture in U-notched components under mixed mode loading.” Engineering Fracture Mechanics, (12), 1883-1896.## [17] Ayatollahi MR., Torabi AR.; 2010; “Brittle fracture in rounded-tip V-shaped notches.” Materials & Design, 31(1), 60-67.## [18] Torabi AR.; 2013; “Fracture Assessment of U-Notched Graphite Plates Under Tension.” International Journal of Fracture, (2), 285-292.## [19] Torabi AR., Fakoor M., Pirhadi E.; 2013; “Tensile fracture in coarse-grained polycrystalline graphite weakened by a U-shaped notch.” Engineering Fracture Mechanics, 111, 77-85.## [20] Gómez FJ., Guinea GV., Elices M.; 2006; “Failure criteria for linear elastic materials with U-notches.” International Journal of Fracture, 141, 99-113.## [21] Leguillon D., Yosibash Z.; 2003; “Crack onset at a v-notch. Influence of the notch tip radius.” International Journal of Fracture, 122, 1-21.## [22] Lazzarin P., Berto F., Elices M., Gomez J.; 2009a; “Brittle failures from U- and V-notches in mode I and mixed, I + II, mode: a synthesis based on the strain energy density averaged on finite-size volumes.” Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 32, 671-684.## [23] Lazzarin P., Campagnolo A., Berto F.; 2014; “A comparison among some recent energy- and stress-based criteria for the fracture assessment of sharp V-notched components under Mode I loading.” Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 71, 21-30.## [24] Torabi AR., Campagnolo A., Berto F.; 2015a; “Local strain energy density to predict mode II brittle fracture in Brazilian disk specimens weakened by V-notches with end holes.” Materials & Design, 69, 22-29.## [25] Torabi A., Campagnolo A., Berto F.; 2016; “Mode II Brittle Fracture Assessment of Key-Hole Notches by Means of the Local Energy.” Journal of Testing and Evaluation, 44, 1261-1270.## [26] Gómez FJ., Elices M.; 2003; “A fracture criterion for sharp V-notched samples.” International Journal of Fracture, 123, 163-175.## [27] Ayatollahi MR., Torabi AR.; 2010b; “Investigation of mixed mode brittle fracture in rounded-tip V-notched components.” Engineering Fracture Mechanics, 77, 3087-3104.## [28] Berto F., Ayatollahi MR.; 2011; “Fracture assessment of Brazilian disc specimens weakened by blunt V-notches under mixed mode loading by means of local energy.” Materials & Design, 32, 2858-2869.## [29] Ayatollahi MR., Berto F., Lazzarin P.; 2011; “Mixed mode brittle fracture of sharp and blunt V-notches in polycrystalline graphite.” Carbon, 49, 2465-2474.## [30] Berto F., Lazzarin P., Marangon C.; 2012; “Brittle fracture of U-notched graphite plates under mixed mode loading.” Materials & Design, 41, 421-432.## [31] Torabi AR., Firoozabadi M., Ayatollahi MR.; 2015b; “Brittle fracture analysis of blunt V-notches under compression.” International Journal of Solids and Structures, 67, 219-230.## [32] Ayatollahi MR., Torabi AR., Bahrami B;. 2016; “On the necessity of using critical distance model in mixed mode brittle fracture prediction of V-notched Brazilian disk specimens under negative mode І conditions.” Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 84, 38-48.## [33] Saboori B., Torabi AR., Ayatollahi MR., Berto F.; 2017; “Experimental verification of two stress-based criteria for mixed mode I/III brittle fracture assessment of U-notched components.” Engineering Fracture Mechanics, 182, 229-244.## [34] Torabi AR., Abedinasab SM.; 2014; “Brittle fracture in key-hole notches under mixed mode loading: Experimental study and theoretical predictions.” Engineering Fracture Mechanics, 134, 35-53.## [35] Ayatollahi MR., Torabi AR.; 2009; “A criterion for brittle fracture in U-notched components under mixed mode loading.” Engineering Fracture Mechanics, 76, 1883-1896.## [36] Ayatollahi MR., Torabi AR.; 2010c; “Tensile fracture in notched polycrystalline graphite specimens.” Carbon, 48, 2255-2265.## [37] Filippi S., Lazzarin P., Tovo R.; 2002; “Developments of some explicit formulas useful to describe elastic stress fields ahead of notches in plates.” International Journal of Solids and Structures, 39, 4543-4565.## [38] Ayatollahi MR., Akbardoost J.; 2012; “Size effects on fracture toughness of quasi-brittle materials – A new approach.” Engineering Fracture Mechanics, 92, 89-100.## [39] Bazant ZP, Gettu R, Kazemi MT.; 1991; “Identification of nonlinear fracture properties from size effect tests and structural analysis based on geometry-dependent R-curves.” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 28, 43-51.## [40] Karihaloo BL.; 1999; “Size effect in shallow and deep notched quasi-brittle structures.” International Journal of Fracture, 95, 379-90.## [41] Bazant ZP, Planas J.; 1998; “Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials.” CRC Press in LLC.## [42] Schmidt RA.; 1980; “A microcrack model and its significance to hydraulic fracturing and fracture toughness testing.” Proc 21st US Symp On Rock Mech, 81-90.## [43] Schmidt RA.; 1980; “A microcrack model and its significance to hydraulic fracturing and fracture toughness testing.” Proc 21st US Symp On Rock Mech, 581-590.## [44] Akbardoost J., Amirafshari R., Mohsenzade O., Berto F.; 2018; “Scaling effect on the fracture toughness of bone materials using MMTS criterion.” Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 85, 72-79.## [45] Aliha MRM., Ayatollahi MR., Smith DJ., Pavier MJ.; 2010; “Geometry and size effects on fracture trajectory in a limestone rock under mixed mode loading.” Engineering Fracture Mechanics, 77(11), 2200-2212.## [46] Ayatollahi MR., Sistaninia M.; 2011; “Mode ІІ fracture study of rocks using Brazilian disk specimens.” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(5), 819-826.## [47] Williams ML.; 1957; “On the stress distribution at the base of a stationary crack.” Journal of Applied Mechanics, 24, 109-14.## [48] Williams ML.; 1957; “On the stress distribution at the base of a stationary crack.” Journal of Applied Mechanics, 27, 109-114.## [49] Wittmann FH, Mihashi H, Nomura N.; 1990; “Size effect on fracture energy of concrete.” Engineering Fracture Mechanics, 35, 107-15.## [50] Jenq YS, Shah SP.; 1985; “A two parameter fracture model for concrete.” J Engng Mech, 111, 1227-41.## [51] Ayatollahi MR, Nejati M.; 2011; “An over-deterministic method for calculation of coefficients of crack tip asymptotic field from finite element analysis.” Fatigue & Fracture of Engineering Magterials & Structures, 34, 159-76.##