مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مدیریت پروژه شامل مدیریت زمان، هزینه، کیفیت و ریسک پروژه است. هر پروژه دارای قیود زمان، هزینه و کیفیت می باشد. از آنجایی که هر یک از این قیود پتانسیل ریسک دارند، در نتیجه مدیریت ریسک پروژه امری ضروری می باشد. افزایش هزینه و توسعه مقیاس پروژه ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک پروژه ها از سوی دیگر، سبب شده است که مدیریت و ارزیابی ریسک از اهمیت برخوردار باشد. هدف مدیریت و ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی رویداد های تصادفی است که می توانند اثر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه داشته باشند. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی برای مدیریت و ارزیابی ریسک های مرتبط با عملیات ساخت تونل با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است. پس از شناسایی ریسک ها و اجرای فرآیند دلفی، برای دسته بندی ریسک ها از ساختار جامع شکست ریسک  (RBS)، برای وزن دهی ریسک ها از روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و جهت تعیین رتبه ریسک ها از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در میان ریسک ها، ریسک نیروی انسانی، ریسک های اقتصادی و ریسک های مدیریت در دسته ریسک های بحرانی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and Assessment of Tunnel Construction Projects risks Using Combinatorial Method of the VIKOR and Analytical Hierarchy process

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahraki 1
  • Neda Vahedi nezhad 2
1 Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, University of Sistan and Baluchestan
2 Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The project management involves time management, cost, quality and risk of the project. Each project has time constraints, cost and quality. Since each of these constraints have a potential for risk, therefore, project risk management is essential. Increasing the cost and expanding the scale of projects on the one hand and increasing the uncertainty and risk of projects on the other hand has made risk management and assessment important. The purpose of risk management and assessment is to identify and evaluate accidental events that can have a positive or negative impact on project goals. In this study, a hybrid model for managing and evaluating the risks associated with tunneling operations using Multiple-criteria decision making methods is presented.
After identifying the risks and performing the Delphi process, Risk Breakdown Structure (RBS) was used to categorize the risks , Analytical Hierarchy process (AHP) has been used for risk weighting, and VIKOR multiple-criteria decision making has been used to determine the risk ratings. The results showed that among the risks, the risk of manpower, Economic risk and management Risk were classified as critical risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Tunneling
  • Decision Making
  • AHP
  • VIKOR
منابع [1] محقر، علی؛ حسینی دهشیری، سید جلال الدین؛ عرب، علیرضا؛ 1396؛ «بررسی و ارزیابی ریسک های پروژه بر اساس روش بهترین-بدترین»، پژوهش های مدیریت منابع انسانی. دوره 7، شماره 2، ص173-158.## [2] Eskander, R.; 2018. “Risk assessment influencing factors for Arabian construction projects using analytic hierarchy”, process Alexandria engineering journal, Vol. 57, pp. 4207-4218.## [3] Wang, L., Zhang, H., Wang, J., Li, L; 2018. “Picture fuzzy normalized projection-based VIKOR method for the risk evaluation of construction project”, Applied Soft Computing, Vol. 64, pp. 216-226.## [4] Khodeir, L., Nabawy, M; 2019. “Identifying key risks in infrastructure projects – Case study of Cairo Festival City project in Egypt”, Ain Shams Engineering Journal, Vol. 10, pp. 613-621.## [5] Esmaeili, B., Hallowell, M., Rajagopalan, B; 2015. “Attribute-based safety risk assessment. ii: predicting safety outcomes using generalized linear models”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 141 (8).## [6] Project Management Institute, “A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK)”, 2017. Sixth ed., Project Management Institute, PA, USA.## [7] Land, R.; 2007. “Project Risk Management Handbook (Threats and Opportunities) ”, 2nd ed., Press: Office of Statewide Project Management Improvement (OSPMI).## [8] Jaafari, A.; 2001. “Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: time for a fundamental shift”, International Journal of Project Management, Vol. 19(2), pp. 89-101.## [9] Zayed, T., Chang, L.; 2002. “Prototype model for build-operate-transfer risk assessment”, Journal of Management in Engineering, Vol. 18 (1), pp. 7-16.## [10] صیادی، احمدرضا؛ حیاتی، محمد؛ منجزی، مسعود؛ 1390؛ «مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک های «MADM، مدیریت صنعتی، دوره 3، شماره 7، ص 116-99.## [11] Kazimieras, E., Turskis, Z., Tamosaitience, j.; 2010. “Risk assessment of construction projects”, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 16(1), pp. 33-46.## [12] Haghshenas SS, Ozcelik Y, Haghshenas SS, Mikaeil R, Moghadam PS.; (2017). “Ranking and assessment of tunneling projects risks using fuzzy MCDM (Case study: Toyserkan doolayi tunnel) ”. In: IMCET 2017: new trends in mining—proceedings of 25th international mining congress of Turkey. pp. 289–296## [13] Choi, H., Cho, H., Seo, J.; 2004. “Risk assessment methodology for underground construction projects”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 130(2), pp. 258-272.## [14] صیادی، احمدرضا؛ حیاتی، محمد؛ منجزی، محمود؛ 1390؛ «ارزیابی، رتبه بندی و خوشه بندی ریسک عملیات تونل سازی سد و نیروگاه سیمره با استفاده از روش ELECTRE» ، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن، دوره 11، شماره 6، ص 57-69.## [15] Mikaeil, R., Haghshenas, SS., Sadeghati, Z; 2019. “Geotechnical risk evaluation of tunneling projects using optimization techniques (case study: the second part of Emamzade Hashem tunnel)” , Journal of Natural Hazards, Vol. 97(3), pp. 1099-1113.## [16] هاتفی، سید مرتضی؛ حیدری، علی؛ 1397؛ «ارزیابی پروژه های ساخت با استفاده از مدل یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی»، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 5، شماره 4، ص 156-175.## [17] سلطانی محمدی، سعید؛ زمزم، محمد صابر؛ بخشنده امینه، حسن؛ موسوی، سید احسان؛ مختاری، هادی 1396؛ «ارزیابی و تحلیل ریسک مخاطرات پروژه ی حفاری مکانیزه تونل خط 7 متروی تهران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره»، نشریه مهندسی عمران شریف، دوره 33، شماره 1، ص 81-88.2## [18] محمودیان شوشتری، منا؛ ملک محمدی، بهرام؛ بنی هاشمی، محمدعلی؛ 1395؛ «ارزیابی ریسک ایمنی سدها ( مطالعه موردی : ریسک سیلاب در سد گلستان) » ، نشریه علمی-پژوهشی امیرکبیر-مهندسی عمران و محیط زیست، دوره 48، شماره 4، ص 395-405. ## [19] صیادی، احمدرضا؛ حیاتی، محمد؛ آذر، عادل؛ 1390؛ «ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های تونل سازی با استفاده از روش تخصیص خطی»، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران، دوره 22، شماره 1، ص 28-38.## [20] عسکری، محمد مهدی؛ صادقی شاهدانی، مهدی؛ سیفلو، سجاد؛ 1395؛ «شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت و گاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS) »، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال24، شماره 78، ص 57-96.## [21] رمضان نیا، سید رسول؛ عطایی، محمد؛ میرزایی نصیرآباد، حسین؛ 1394؛« اولویت بندی ریسک های زمین شناسی در تونل سازی مکانیزه با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی»، نشریه علمی-پژوهشی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، شماره 10، ص 49-62.## [22] Zhou, H., Zhao, Y., Shen, Q., Yang, L., Cai, H. ; 2020. “Risk assessment and management via multi-source information fusion for undersea tunnel construction”, Automation in Construction, Vol.111, pp. 1-16.## [23] Stirbanovic, Z., Stanujkic, D., Miljanovic, I., Milanovic, D.; 2019. “Application of MCDM methods for flotation machine selection”, Minerals Engineering, Vol. 137, pp. 140-146.## [24] مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مومنی، منصور؛ علی دوستی، سیروس 1384؛ «بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، دوره 9، شماره 3، ص 191-231.## [25] Powell, C.; 2003. “The Delphi Technique: Myths and Realities”, Methodological Issues in Nursing Research, Vol. 41 (4), pp. 376-382.## [26] صالحی، مجتبی؛ همه وند، محمد؛ 1395؛ «رویکردی نوین مبتنی بر تجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه ها»، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت فردا، شماره 46، ص 49-72.## [27] عطایی، محمد (1388) ، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.## [28] Saati T.; 1980. “The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation”, McGraw-Hill, New York.## [29] Wu, Z., Xu, J., Jiang, X., Zhong L.; 2019. “Two MAGDM models based on hesitant fuzzy linguistic term sets with possibility distributions: VIKOR and TOPSIS”, Information Sciences, Vol. 473, pp. 101-120.##