مکان یابی بهینه گمانه های تکمیلی در کانسار انگوران با هدف کمینه سازی خطای رده بندی نادرست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو - دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از مسائل مطرح در مراحل مختلف از عمر معدن، طراحی بهینه موقعیت حفر گمانه‌های تکمیلی است. اگرچه هدف از این حفاری‌ها در مراحل مختلف متفاوت بوده و درنتیجه ساختار مسئله بهینه‌سازی نیز باید متفاوت باشد، با این وجود در اکثر الگوریتم‌هایی که برای مکان‌یابی بهینه این گمانه‌ها ارائه شده‌اند، اهداف اکتشافی همچون کاهش عدم قطعیت مدل بلوکی و افزایش ارزش اطلاعات حاصل از حفاری به‌عنوان تابع هدف تعریف و به افزایش دقت در کلاسه‌بندی باطله و ماده معدنی توجه نشده است. در این مقاله سعی شده است تا بر اساس پارامتر احتمال کلاسه‌بندی نادرست، تابع هدف مناسب برای بهینه‌سازی موقعیت گمانه‌های تکمیلی تعریف شود. کارایی این تابع هدف در مکان‌یابی بهینه گمانه‌های تکمیلی با استفاده از روش تبرید شبیه‌سازی‌شده در کانسار انگوران بررسی و ثابت شد. یکی از مزیت‌های این تابع هدف نسبت به توابع هدف معمول این است که علاوه بر رابطه مستقیمی که با واریانس کریجینگ دارد، به عیار تخمینی و عیار حد نیز وابسته است. هرچه اختلاف عیار تخمینی و عیار حد افزایش یابد، مقدار احتمال کلاسه‌بندی نادرست کاهش می‌یابد. از آنجا که عیار حد و عیار تخمینی با افزایش تعداد گمانه‌ها ثابت باقی خواهند ماند، تنها راه کاهش احتمال کلاسه‌بندی نادرست کاهش واریانس تخمین در این مناطق درنتیجه حفر گمانه در موقعیت‌های مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimally Locating Additional Drill holes to Minimize Misclassification Error - A Case Study of Angouran Deposit

چکیده [English]

 
During different stages of a mine lifespan, planning the location of additional drill holes, based on the objective of that stage is necessary. Most of the previous algorithms proposed for this purpose aim to reduce the block model uncertainty and enhance the value of the drilling information as their objective functions, and have paid little or no attention to improve the precision of the ore/waste classification. In this investigation, effort has been made to define, based on the misclassification probability parameter, an objective function for the optimization of the location of additional drill holes. Using the simulated annealing method in the Angouran mineral deposit, the efficiency of the proposed objective function has been validated and proved in optimally locating the additional drill holes. An advantage of this objective function, compared with the common ones, is that in addition to having a direct relationship with the kriging variance, it depends highly on the estimated and cut-off grades; the more is the difference between these grades, the less will be the misclassification probability. Since these two grades remain unchanged with an increase in the number of the drill holes, the only way to reduce the misclassification probability is to reduce the estimation variance by drilling the additional drill holes in appropriate locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misclassification probability
  • additional drilling
  • Optimization
  • Simulated Annealing