بررسی تاثیر اندازه نمونه بر شکست دینامیکی نمونه های سنگی تر ک دار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک

چکیده

در بسیاری از شرایط واقعی، توده‌های سنگی تحت اثر بارهای ضربه‌ای همانند زلزله، انفجار معادن و برخورد پرتابه‌های مختلف قرار می‌گیرند. بنابراین، برای شکست آسان‌تر توده‌های سنگی برای حفاری معادن و یا جلوگیری از فروپاشی آن‌ها باید شرایط شکست مواد سنگی تحت بارهای دینامیکی و ضربه‌ای را مورد توجه قرار داد. برای این منظور می‌توان از مفاهیم علم مکانیک شکست استفاده کرد. در علم مکانیک شکست، پارامتری به نام چقرمگی شکست دینامیکی وجود دارد که به نوعی مقاومت شکست قطعات سنگیِ ترک‌دار در برابر بارهای دینامیکی را بیان می‌کند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که مقدار چقرمگی شکست دینامیکی به ابعاد قطعه وابستگی دارد و برای تخمین شکست قطعات سنگی با ابعاد مختلف باید ارتباط بین مقدار چقرمگی شکست دینامیکی با ابعاد قطعه را دانست. هدف از این مقاله، بررسی اثرات اندازه در مقدار چقرمگی شکست دینامیکی مواد سنگی است. در این راستا، معیاری که مبانی آن بر اساس معیار بیشینه تنش محیطی اصلاح شده می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد. در معیار پیشنهادی، برای محاسبه تنش‌های دینامیکی اطراف ترک، علاوه بر جملات تکین، از جملات مرتبه بالاتر نیز استفاده می‌شود. همچنین، پارامترهای مورد نیاز در این معیار همانند استحکام کششی و فاصله بحرانی، با توجه به شرایط بارگذاری دینامیکی محاسبه و جاگذاری می‌شوند. به‌منظور صحه‌گذاری این معیار، از نتایج آزمایشگاهی موجود در مراجع علمی که در آن مقدار چقرمگی شکست دینامیکی یک نوع سنگ مرمریت با استفاده از قطعات دیسکی شکلِ تخت شده دارای سوراخ و ترک مرکزی با ابعاد مختلف محاسبه شده است، استفاده می‌شود. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که معیار پیشنهادی علیرغم سادگی، می‌تواند تخمین مناسبی از مقدار چقرمگی شکست دینامیکی قطعات سنگی با ابعاد مختلف داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of specimen size on the dynamic fracture of cracked rocks

نویسنده [English]

  • Javad Akbardoost
چکیده [English]

Dynamic fracture toughness is an important fracture parameter for investigating the cracked rock masses under impact loading such as earthquake, rock bursts, rock blast and projectile penetration. The experimental results showed that the dynamic fracture toughness of rocks is strongly dependent on the size of the specimen. Therefore, here, a criterion is proposed for considering the size effect on the dynamic fracture toughness of rocks. The proposed method is based on the modified maximum tangential stress (MMTS) criterion which has been established recently for size effect analysis on the crack specimens under static loading. In the proposed criterion, the required parameters such as tensile strength and critical distance are obtained from specimens subjected to the dynamic loads. Some experimental data reported for holed-cracked flattened Brazilian disk (HCFBD) specimen with different sizes are used for evaluating the proposed criterion. It is shown that the proposed simple approach can predict the dynamic fracture toughness of the large specimens in a good agreement with the experimental data.
 
Dynamic fracture toughness is an important fracture parameter for investigating the cracked rock masses under impact loading such as earthquake, rock bursts, rock blast and projectile penetration. The experimental results showed that the dynamic fracture toughness of rocks is strongly dependent on the size of specimen. Therefore, in this paper, a criterion is proposed for considering the size effect on the dynamic fracture toughness of rocks. The proposed method is based on the modified maximum tangential stress (MMTS) criterion which has been established recently for size effect analysis on the crack specimens under static loading. In the proposed criterion, the required parameters such as tensile strength and critical distance are obtained from specimens subjected to the dynamic loads. Some experimental data reported for holed-cracked flattened Brazilian disk (HCFBD) specimen with different sizes are used for evaluating the proposed criterion. It is shown that the proposed simple approach can predict the dynamic fracture toughness of large specimens in good agreement with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Size effect
  • dynamic fracture toughness
  • impact loading
  • white marble
  • Holed-cracked flattened Brazilian disk specimen