کاربرد خوشه¬بندی در تهیه نقشه¬های شبه¬ زمین¬شناسی با استفاده از داده¬های ژئوفیزیک هوابردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شاهرود

3 سازمان زمین شناسی

چکیده

از جمله کاربردهای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد، تهیه نقشه شبه زمین‌شناسی است. در این نوع نقشه‌ها، محدوده هر واحد زمین‌شناسی و عوارض ساختاری چون خطواره‌ها را از روی تغییرات جانبی و تلفیق انواع داده‌های ژئوفیزیکی مشخص می‌کنند، اما جنس واحدهای زمین‌شناسی نا‌مشخص خواهد بود. البته در ادامه امکان تطابق‌دهی بین این نقشه و عوارض زمینی و مارک‌دار کردن نقشه مربوطه وجود خواهد داشت. در این مقاله، با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هلیکوپتری دیگهم بخشی از برگۀ 1:100,000 آلوت توسط روش‌های خوشه‌بندی میانگین‌های- k و میانگین‌های- k فازی، نقشه توزیع واحدهای زمین‌شناسی تهیه شده و اعتبار آن ضمن مقایسه با نقشه 1:100,000 زمین شناسی بررسی شده است. علاوه بر این از مجموعه داده‌های مختلف ژئوفیزیکی به عنوان ورودی خوشه‌بندی کننده استفاده شده و به این ترتیب بهترین مجموعه از نظر دقت تطابق با مرز واحد‌های زمین شناسی معرفی شده است. نتایج خوشه‌بندی داده‌های ژئوفیزیک هوابرد نشان داد که در بین مجموعه داده‌های مختلف، با ترکیب نتایج دو مجموعۀ داده (رادیوعناصر‌ و نسبت آن‌ها) و (مقاومت الکتریکی فرکانس‌های مختلف و سیگنال تحلیلی مغناطیس کل) می‌توان نقشه شبه زمین شناسی معتبرتری ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of clustering in preparation of pseudo geological maps using airborne geophysical data

نویسندگان [English]

  • M Shadman 1
  • B Tokhmchi 2
  • H Khayrollahi 3
1 Tehran University
2 Shahrood University
3 Geological Survey of Iran
چکیده [English]

Pseudo geological map is one of the main products of airborne geophysical data. In such maps, lithology boundaries and structural properties like lineaments features could be identified using integration of airborne geophysical data, while rock type will not be identified. However, it would be possible to label the maps with the field studies. In this paper, pseudo geological map of some areas of 1:100,000 Alut geological sheet is drawn using clustering of Helicopter-Borne DIGHEM data by K_Means and Fuzzy K_Means methods. Comparison between the drawn map and Alut's 1:100,000 geological map confirms the validation of prepared pseudo map. Meanwhile various sets of Helicopter-Borne data were used as clustering input data in order to find the best set for clustering. The results showed that among different data sets, combination of {radio elements with their ratios} and {resistivity for different frequencies with analytical signal of total magnetic} results generated more reliable pseudo geology maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airborne Geophysics
  • Pseudo Geology Map
  • Clustering
  • K_Means
  • Fuzzy K_Means