لیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از افزودنی پراکسید دی سولفات سدیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده معدن و متالورژی-دانشگاه یزد

3 مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده

در این تحقیق، لیچینگ کمکی کالکوپیریت با استفاده از افزودنی‌ها بررسی شد. تأثیر افزایش پراکسید دی سولفات بر انحلال مس از کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه در فرایند لیچینگ با اسید سولفوریک مطالعه شد. نتایج نشان داد که در 2= pH، بدون حضور یون فریک، افزودن پراکسید دی سولفات تا g/l 5 بازیابی مس را تا 14 درصد افزایش می‌دهد ولی افزودن مقادیر بیشتر (g/l 5/7) انحلال مس را کاهش می‌دهد. هنگامی که از یون فریک به تنهایی به‌عنوان اکسیدکننده استفاده می‌شود، مقدار بهینه‌ای برای آن وجود دارد زیرا افزودن بیش از حد یون فریک به محلول سبب افزایش پتانسیل و در نتیجه کم شدن سرعت انحلال مس از کالکوپیریت می‌شود.  در حضور g/l 10 یون فریک، افزودن یون پراکسید دی سولفات تا g/l 10 سبب افزایش انحلال می‌شود. بالاترین بازیابی در شرایط کنسانتره g/l 10، غلظت پراکسید دی سولفات g/l 10، غلظت یون فریک g/l 10، 1= pH و زمان 24 ساعت بهدست آمد و برابر 40% بود. مطالعات SEM نشان داد که در حضور پراکسید دی سولفات، ساختار لایه محصول تشکیل شده بر سطح کالکوپیریت متفاوت بوده و متخلخل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assisted leaching of Sarcheshmeh chalcopyrite concentrate using sodium peroxodisulfate as an additive

نویسنده [English]

  • Hojat Naderi 2
2 Yazd University
چکیده [English]

Assisted leaching of copper from Sarcheshmeh chalcopyrite concentrate was studied using additives. The effect of sodium peroxodisulfate was investigated in acid sulfuric leaching of copper concentrate. The results showed that at pH 2, in the absence of ferric ion, addition of peroxodisulfate up to 5 g/l increases copper dissolution by 14% while more addition to 7.5 g/l has negative effect and decreases the copper dissolution. In the absence of additive, an optimum concentration exists for ferric ion. When 10 g/l ion ferric used, addition of peroxodisulfate up to 10 g/l increases copper dissolution while more addition ceases the leaching. About 40% of copper was dissolved after 24 hr at 70 ºC while the concentrations of ferric ion and peroxodisulfate was 10 g/l. SEM studies on the surface of chalcopyrite revealed the structure of formed layer on the surface of mineral is different in the presence of peroxodisulfate and is much more porous.
 
 
Assisted leaching of copper from Sarcheshmeh chalcopyrite concentrate was studied. The Effect of addition of sodium peroxodisulfate was investigated. The results showed that at pH 2, in the absence of ferric ion, addition of peroxodisulfate up to 5 g/l increases copper dissolution 14% while more addition to 7.5 g/l has negative effect and decreases the copper dissolution. In the absence of additive, an optimum concentration exists for ferric ion. When 10 g/l ion ferric used, addition of peroxodisulfate up to 10 g/l increases copper dissolution while more addition ceases the leaching. About 40% of copper was dissolved after 24 hr at 70 C while the concentrations of ferric ion and peroxodisulfate was 10 g/l. Assisted leaching of copper from Sarcheshmeh chalcopyrite concentrate was studied. The Effect of addition of sodium peroxodisulfate was investigated. The results showed that at pH 2, in the absence of ferric ion, addition of peroxodisulfate up to 5 g/l increases copper dissolution 14% while more addition to 7.5 g/l has negative effect and decreases the copper dissolution. In the absence of additive, an optimum concentration exists for ferric ion. When 10 g/l ion ferric used, addition of peroxodisulfate up to 10 g/l increases copper dissolution while more addition ceases the leaching. About 40% of copper was dissolved after 24 hr at 70 C while the concentrations of ferric ion and peroxodisulfate was 10 g/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chalcopyrite
  • Assisted leaching
  • peroxodisulfate
  • Sarcheshmeh copper complex