اعتبارسنجی مدل های آسیا و هیدرو سیکلون در مدار آسیای گلوله ای سه چاهون با استفاده از شبیه ساز MODSIM

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه یزد

2 پژوهشگر / گروه پژوهشی معدن - دانشگاه یزد

3 مربی / دانشگاه آزاد واحد بافق

4 استاد/ دانشکده معدن دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق شبیه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای سه‌چاهون، با استفاده از نتایج آزمایش‌های خردایش روی نمونه خوراک و مدل های نرم‌افزار MODSIM، انجام شده و نتایج حاصل با داده‌های صنعتی مقایسه گردیده است. ابتدا، مدار با مدل‌های مختلف موجود در نرم‌افزار شبیه‌سازی شد و نتایج آن با داده‌های حاصل از نمونه‌برداری از مدار مقایسه گردید و نشان داده شد که  مدل‌های GMSU برای آسیای گلوله‌ای و Cyca برای هیدروسیکلون دارای کمترین خطا در پیش بینی توزیع ابعادی محصول است. با استفاده از از این دو مدل، تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل ابعاد گلوله، درجه انباشتگی، درصد جامد و دبی خوراک ورودی، بر عملکرد مدار آسیا بررسی گردید. مشاهده شد که با کاهش قطر گلوله ها تا 25 میلی‌متر و افزایش میزان خوراک تازه تا 300 تن بر ساعت، امکان دستیابی  به محصولی با دانه‌بندی مناسب (92 میکرون) وجود دارد. پارامترهای درصد جامد و دبی خوراک ورودی به آسیا، در مقیاس صنعتی نیز تغییر داده شدند و تاثیر آنها بر ابعاد محصول مدار فعلی، ارزیابی شد. در این حالت، خطای شبیه‌ساز در تخمین توزیع ابعادی سرریز هیدروسیکلون، برای تغییر درصد جامد و دبی خوراک، به ترتیب، 5/2 و 2/2 درصد محاسبه شد. نتایج شبیه‌سازی همچنین نشان داد که با تغییر محل هیدروسیکلون در مدار آسیای گلوله‌ای سه چاهون، نسبت خردایش آسیا از 8/1 به 3/3 قابل افزایش است. با این تغییر، میزان بار ورودی به آسیا نیز از 342 به 159 تن بر ساعت کاهش خواهد یافت، که موجب افزایش ظرفیت آسیا می‌شود. در این حالت ابعاد  محصول نهائی مدار به 85 میکرون خواهد رسید. تاثیر پارامترهای عملیاتی بر مدار آسیای پیشنهادی نیز به کمک این نرم افزار بررسی گردید. در این حالت نیز با انتخاب گلوله‌های با ابعاد 25 میلیمتر، و با میزان خوراک تازه حدود 300 تن در ساعت، ابعاد محصول نهائی مدار به 96 میکرون خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Verification of MODSIM ball mill and hydrocyclone models for Se-Chahun grinding circuit

نویسندگان [English]

  • A Dehghani 1
  • Layla Parandeh 2
  • Mehdi Khosravi- rad 3
  • Mohammad Noaparast 4
1 Yazd University
2 Researcher / Mining Research Group- Yazd University
3 Lecturer, Azad University, Bafgh
4 Professor/ Tehran University
چکیده [English]

 
 
In this research, grinding circuit of Se-chahun was simulated using different models of MODSIM software package and then the results were compared with the comminution test data from the industrial scale operation. First, the results of comminution tests on feed samples, and different models of the MODSIM software, were used to simulate the circuit. It was shown that the GMSU model for ball mill and Cyca model for hydrocyclone correlate better with the analysed data. Using simulated results, it was found that the ball size and fresh feed rate had more impact on the grinding circuit performance. By reducing the ball diameter to 25 mm and increasing the new feed rate to 300 t/h, the mill circuit can produce the desired size of 92 microns. The results of changing the solid percentage and feed rate, on an industrial-scale, produced around 2.5 and 2.2 percent error, respectively, in predicting the hydrocyclone oversize. A change in the mill circuit was also investigated, using MODSIM simulator. By placing the hydrocyclone before the ball mill, the reduction ratio of the circuit increased from 1.8 to 3.3, and the mass flow rate of solids through the mill decreased from 342 to 159 t/h (increasing the mill capacity). In this case, the final product size (overflow of the hydrocyclone) reached 85 micron. The results of simulation showed that by increasing the new feed to 300 t/h, the product size will reach 96 micron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ball mill simulation
  • mill and hydrocyclone models
  • feed rate
  • ball size
  • solid percent