بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 3- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

   اساسی‌ ترین رابطه محاسبه اشباع از آب در مخازن هیدروکربوری رابطه آرچی است. این رابطه سه پارامتر سیمان‌شدگی (m)، توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a) دارد که پارامترهای     آرچی نامیده می‌شوند. تغییر اندک در هر یک از این ضرایب باعث تغییرات قابل توجه در محاسبه اشباع از آب و در نتیجه حجم هیدروکربور مخزن می‌شود. در این مقاله روش الگوریتم    ژنتیک برای محاسبه پارامترهای رابطه آرچی در یک چاه اکتشافی در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته جنوب غرب ایران به کار گرفته شده است. نتایج اجرای این روش مقادیر 354/2، 257/2 و 902/0 را به ترتیب برای سه پارامتر سیمان‌شدگی (m)، توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a)، نشان می‌دهد. مقدار خطای الگوریتم ژنتیک در فرآیند محاسبه این مقادیر برابر 1641/0 است. مقادیر اشباع‌شدگی پیش‌بینی شده با استفاده از این روش با مقادیر اشباع‌شدگی واقعی، ضریب همبستگی % 62 را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Archie's parameters prediction using genetic algorithm method in a carbonate reservoir in southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • somayeh tabasi 1
  • Abolghasem Kamkar Rouhani 1
1 shahrood university of technology
2
چکیده [English]

Archie’s equation is one of the most fundamental equations for water saturation calculation that includes three factors: cementation factor (m), tortuosity (a) and saturation exponent (n). These factors are called the Archie’s coefficients or parameters. Any small changes in these coefficients make significant difference in the water saturation, and hence, in the volume of the hydrocarbon. Considering the geological and petrophysical properties of the hydrocarbon reservoirs, there is no accurate and reliable method for calculating these coefficients in all conditions. Here, the genetic algorithm method was used for calculating the Archie’s coefficients in an exploration well in a carbonate hydrocarbon reservoir located in southwest of Iran. As a result, the values 2.354, 2.257 and 0.902 were obtained for the Archie’s parameters m, n and a, respectively. The genetic algorithm error was also equal to 0.1641. The overall fitting between predicted water saturation amounts versus measured ones was assessed through the correlation coefficient R equal to 62%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saturation
  • hydrocarbon
  • Archie’s coefficients
  • genetic algorithm
  • Carbonate reservoir