تعیین پارامترهای مدل سازی عددی شبکه درزه های مجزا با استفاده از داد i های لاگ تصویری FMI

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برداشت پارامترهای هندسی شکستگی‌های طبیعی در ارزیابی ذخایر هیدروکربوری بسیار مهم است. با توجه به تفاوت زیاد ویژگی‌های شکستگی‌های زیر سطحی در مقایسه با ویژگی‌های شکستگی‌های آشکار شده از سطح رخنمون‌ها و بیرون‌زدگی‌ها، بهترین راه برای مدل‌سازی شکستگی‌های یک مخزن، استفاده از ابزارهای تصویر گر است. ابزارهای تصویر گر از قبیل FMI (Formation Micro Imager) با قدرت تفکیک مناسب در آشکارسازی ناپیوستگی‌های کوچک مقیاس، می‌توانند در فهم بهتر شکستگی‌های مخزن موثر واقع شوند. لاگ FMI بر مبنای اختلاف مقاومت الکتریکی بین سازند و گل حفاری، تصویر مجازی از دیواره چاه  می‌دهد. یکی از کاربردهای اصلی لاگ FMI آشکارسازی شکستگی‌های طبیعی باز و بسته است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های ثبت شده برای شکستگی‌های باز در یک چاه واقع در میدان گازی پارس جنوبی، ابتدا مناسب‌ترین توابع توزیع احتمال برای پارامترهای هندسی شکستگی‌ها تعیین می‌شوند. با استفاده از توابع توزیع احتمال پارامترهای هندسی شکستگی‌ها و روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، تعدادی از مدل‌های شبکه درزه‌های مجزا (Discrete Fracture Network-DFN) تولید می‌شوند. سپس با به‌کارگیری آزمون آماری Watson-Williams (W-W)، بهترین مقاطعی تعیین می‌شوند که همخوانی بیشتری با الگوی اولیه شکستگی‌های چاه نشان می‌دهند،. نتایج این پژوهش می‌تواند در مدل‌سازی عددی جریان سیال به داخل شبکه درزه‌های مجزا، بررسی تنسور نفوذپذیری و مدل‌سازی میزان تولید مخازن هیدروکربوری عمیق استفاده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Parameters for Numerical Modeling of Discrete Fracture Network (DFN) Using FMI Imager Log Data

نویسندگان [English]

  • A.R Molauosefi
  • A.R Baghbanan
  • N Fathianpour
., Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Mapping the geometrical parameters of natural fractures is very important in evaluation of hydrocarbon reservoirs. Since subsurface feature properties differ from fracture parameters detected from outcrops, the best way for modeling the fractured reservoir is using imager tools. Imager tools such as Formation Micro Imager (FMI), with appropriate resolution in detecting even small-scale discontinuity features, may help conceptualization of fractured reservoirs. The FMI presents virtual images from the walls of well based on the differences in electrical resistivity between the formation and the drill mud. One of the important applications of FMI log is detection of open and close natural fractures. In this study, using recorded data of open fractures in a well, firstly the best fitted density functions for the geometric parameters of fractures were recognized. Using the distribution function of geometric parameters of fractures and Monte Carlo process, a numbers of Discrete Fracture Network (DFN) models were generated. The most realistic DFN models fitting with the mapped fracture patterns in the well were identified using William-Watson (W-W) statistical test. The results of this research may be used for numerical modeling of fluid flow into DFN, studying of permeability tensor and modeling of production rate in deep hydrocarbon reservoirs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural fractures
  • Imager tools
  • Discrete Fracture Networks (DFN)
  • South Pars gas field
  • FMI log