ارزیابی، رتبه بندی و خوشه بندی ریسک عملیات تونل سازی سد و نیروگاه سیمره با استفاده از روش ELECTRE

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت پروژه بوده و با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه‌های تونل‌سازی و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت زیادی دارد. ارزیابی، رتبه‌بندی و خوشه‌بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص‌های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می‌گردد. در این تحقیق ضمن شناسایی و تعیین معیارهای اندازه گیری ریسک‌های عملیات تونل‌سازی سد سیمره، اهمیت نسبی هر ریسک با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره   ELECTRE تعیین شده است. جمع‌آوری و تجمیع نظرات خبرگان بر اساس روش تصمیم‌گیری گروهی و میانگین وزنی انجام گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، ریسک‌ها در قالب هشت خوشه، دسته‌بندی شده و ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های با منشاء کارفرما و ریسک‌های فنی در بحرانی‌ترین خوشه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment, Ranking and Clustering of Tunneling Risks in Seymareh Dam Using ELECTRE Method

نویسندگان [English]

  • A.R Sayadi
  • M Hayati
  • M Monjezi
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Due to uncertain nature of tunneling projects, risk assessment can be considered as one of the most important managerial aspects in which resource allocation optimization is almost satisfied. Evaluation, ranking and clustering of the risks, which is performed on the basis of some specific criteria, provides a proper environment in responding to the possible risks. In this paper, identifying risks and their respective criteria of the risks of tunneling activities in Seymareh dam project (Iran), importance of each of the risks was determined using Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE) method. The collection and aggregation of the expert judgments were performed on basis of group decision-making and weighted average technique, respectively. According to the obtained results, the project risks are classified in 8 clusters and the most critical cluster involve economic, owner and technical risks.