بهینه سازی فلوتاسیون آپاتیت از کانسنگ قره آقاج ارومیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی صسهند

چکیده

در این مقاله تهیه کنسانتره آپاتیت به روش فلوتاسیون از کانسنگ چندفلزی کانسار قره‌آقاج ارومیه که حاوی 5/2 درصد P2O5 است مورد مطالعه قرار گرفته‌است. آزمایش‌ها براساس طرح آزمایشی CCF (Central composite face-centered) با تغییر مقدار کلکتور در دو سطح 300 و 1100 گرم بر تن، pH در دو سطح 5/8 و 5/10، نسبت اختلاط کلکتورها در دو سطح 10 و 30 درصد و درصد جامد در دو سطح 15 و 25 درصد انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان مصرف کلکتور در مراحل پر عیار کنی اولیه (رافر) و رمق گیری (اسکوینجر) بیشترین تأثیر را بر روی بازیابی آپاتیت دارد بطوریکه با مصرف 1100 گرم بر تن از مخلوط کلکتورهای Procoll flo ys20 و linaz-20 به نسبت 90 به 10 درصد، با درصد جامد 20 و 5/8 pH=، کنسانتره آپاتیت با بازیابی بالای 88 درصد و عیار P2O5بالای 7 درصد در مرحله فلوتاسیون اولیه و رمق‌گیری بدست آمد. نتایج آزمایش‌های انجام شده، به روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل سازی صورت گرفته برای عیار و بازیابی نتایج مناسبی را ارائه کرد، بطوری که بر اساس مدل، مقدار بازیابی 65/88 درصد تخمین زده‌شد و در عمل هم مقدار 5/88 درصد حاصل گشت. آزمایش‌های تکمیلی جهت افزایش عیار نشان داد که با 4 مرحله شستشو، خردایش کنسانتره فلوتاسیون مرحله اولیه تا 45- میکرون و استفاده از 400 گرم بر تن دکسترین به عنوان بازداشت‌کننده کانی‌های گانگ، کنسانتره‌ای با عیار 32 درصد P2O5 و بازیابی 53 درصد قابل دسترسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of apatite flotation from Urumia Qara-aghaj polymetallic deposit

نویسندگان [English]

  • hossein ebadi
  • PARVIZ pourghahremani
چکیده [English]

In this research, upgrading of apatite from Urumia Qara-Aghaj poly metallic ore containing 2.5 % P2O5 by flotation was studied. 
An experimental design method of central composite face-centered (CCF) was employed to evaluate the effectiveness of selected parameters in two levels as follows; the collector consumption of 300:1100 g/t , pH of 8.5 and 10.5, collector mixing ratio of 10 and 30 % and solid percent of 15 and 25. The results indicated the collector consumption is the most important parameter on the apatite recovery in the rougher and scavenger stages. An apatite concentrate having 7% P2O5 was obtained with 88 % recovery in following conditions; the collector consumption of 1100 g/t (the mixture of Procoll flo ys20 collectors and Linaz-20 collectors with 9:1 ratio ), solid percent of 20% and pH of 8.5. The flotation experiments were modelled by multi-level linear regression method with considering recovery and grade as responses. The recovery in the optimum condition of the model were estimated 88.5%. The recovery of validation test was 88.5% verifying high quality of the model. Additional experiments were carried out to increase P2O5 content of the final concentrate. The results indicated that maximum grade of P2O5 (32%) was obtained employing four stage cleaners and regrinding of rougher and scavenger concentrate. In the final flotation tests, the d80 of regrinding product was 40 micron and 400 g/t dextrin was used as depressant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apatite
  • Flotation
  • Qara-Aghaj
  • poly metallic ore
  • Design of experiment