بهینه‌سازی عیارهای حد معادن روباز یک فلزی با محصولات چندگانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده

تعیین عیار حد بهینه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی در طول سال‌های عمر معدن، از مسائل مهم و بنیادی در اقتصاد و طراحی معادن است. جامع‌ترین نظریه در این زمینه توسط لین ارایه شده است. در این الگوریتم برای کانسارهای یک فلزی، فروش یک نوع محصول لحاظ شده است. بنابراین در معادن یک فلزی با محصولات چندگانه این الگوریتم کارایی ندارد. با توجه به این موضوع، در پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن معدن سنگ آهن شماره 1 گل‌گهر سیرجان با سه نوع محصول قابل فروش، تابع هدف بهینه سازی عیار حد توسعه داده شده است. سپس برای بهینه‌سازی این تابع ، روش حذفی جستجوی نسبت طلایی استفاده شده است. با توجه به مزیت‌های این روش عددی جواب مساله به‌سهولت و با سرعت بالا به‌دست می‌آید. با توجه به پیچیدگی‌های تابع هدف و فرآیند تکرار در حل مساله، نرم‌افزاری در محیط برنامه‌ی Matlab R2011a توسعه داده شده است. با استفاده از این نرم‌افزار و در نظر گرفتن دقت 01/ %0، عیارهای حد بهینه در پوش‌بک طرح 5 ساله‌ی استخراجی اخیر تعیین و بر اساس آن مقدار تولید واحدهای مختلف معدن و همچنین سود و ارزش خالص فعلی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing cut-off grades of single metal open pit mines with multiple Saleable Products

چکیده [English]

Determination of optimum cut-off grade with the purpose of maximizing net present value during the mine life is one of the important and fundamental issues in economy and design of mine. The basic algorithm to determine the cut-off grades that maximize the NPV of an operation subject to mining, milling, and refining capacities was proposed by Lane. This algorithm can only be used in single metal deposits for one type of saleable product and is not appropriate for deposits with multiple products. This paper describes objective function for single metal multi-product deposits. For this purpose, the operation process in mine No.1 of the Golgohar iron mine with three types of products (sized, concentrate and pellet) for sales is used to model the function. Then Golden Section Search method was used to determine optimum cut-off grade. This approach could solve the problem easily and rapidly. Consequently, by considering 0.01% accuracy in computation, optimum cut off grades and net present value were calculated as 40.5-47.5% and 18487 billion Rial, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimum cut-off grade
  • Modelling
  • Optimization
  • Net Present Value (NPV)