تخمین ضریب بهره‌وری TBM بر اساس شاخص‌های سیستم طبقه‌بندی مهندسی سنگ و نیروی نفوذ ماشین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تخمین نرخ پیشروی ماشین‌های حفر تونل، به منظور تعیین برنامة زمانی و برآورد هزینه‌های اجرایی در پروژه‌های تونلسازی با حفر مکانیزه، ضروری می‌باشد؛ برای این منظور لازم است تا ضریب بهره‌وری ماشین حفر تونل مشخص شده تا براساس آن نرخ پیشروی ماشین تعیین شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین ضریب بهره‌وری ماشین TBM باز، بر اساس سیستم‌های طبقه‌بندی سنگ (RMR و Q) و نیروی نفوذ ماشین می‌باشد. برای این منظور مجموعه ای از داده‌های مربوط به تونلسازی با ماشین TBM باز جمع آوری شده و با انجام آزمون پیرسن بر روی داده‌ها میزان همبستگی ضریب بهره‌وری با RMR، Q، نیروی نفوذ تیغه، NRMR (RMR اصلاح نشده) و MQ (Q اصلاح شده) تعیین شده است. از آنجایی که ضریب بهره‌وری ماشین TBM ارتباط نزدیکی با وضعیت پایداری تونل‌ها دارد؛ انتظار می‌رود شاخص‌های مربوط به سیستم‌های طبقه‌بندی مهندسی سنگ ارتباط نزدیکی با ضریب بهره‌وری ماشین‌های حفر تونل داشته باشند. بر اساس تحلیل‌های انجام شده مشخص شده است که رابطة معناداری بین ضریب بهره‌وری و شاخص‌های MQ و NRMR وجود دارد؛ لذا پس از بررسی روابط متعدد، مناسب ترین رابطه برای تخمین ضریب بهره‌وری ماشین‌های TBM باز، بر اساس شاخص‌های MQ، NRMR، نیروی نفوذ تیغة ماشین و همچنین با در نظر گرفتن سایر تاخیر‌های اجرایی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of TBM Utilization based on Rock Mass Classification Indexes and Disc Thrust

نویسندگان [English]

  • M Ahmadi
  • H.R Nejati
Tarbiyat Modares University
چکیده [English]

Determination of bid prices for hard rock TBM drives needs to estimation of tunneling machine advance rate. On the other hand determination of machine advance rate requires to estimation of machine utilization. This paper propose an equation for estimation of open TBM utilization based on rock mass classification system (Q & RMR) and disc thrust of TBM machine. For this purpose Pearson test is used for evaluation of correlation between utilization, RMR, Q, Disc thrust, MQ (Modified Q), NRMR (None modified RMR). Whereas stability status of tunnel affect on the utilization factor, rock mass classification indexes have a significant relationship with the machine utilization. Statistical analyses show that there is significant relationship between MQ (Modified Q), NRMR (None modified RMR) and utilization factor. Ultimately the best equation is offered for estimation of utilization factor.
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilization factor
  • Open TBM
  • statistical analysis
  • Rock mass classification
  • Disc thrust