بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ کنسانتره تشویه شده سولفید روی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشگاه علوم و فنون

چکیده

کنسانتره سولفید روی تولیدی از سنگ معدن ایرانکوه اصفهان حاوی مقادیری از ایندیم است.در این مطالعه شرایط بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ خنثی کنسانتره تشویه شده سولفید روی مورد بررسی قرار گرفت. پسماند لیچینگ کنسانتره سولفید روی مورد بررسی حاوی ppm 145 ایندیم بود. مقادیر بهینه عوامل موثر بر لیچینگ ایندیم از پسماند، شامل غلظت اولیه محلول اسیدسولفوریک، دما، زمان لیچینگ و مقدار سولفید سدیم جهت احیاء آهن به ترتیب 100 گرم بر لیتر، دمای C °90، زمان 3 ساعت و 5/1 برابر نسبت استکیومتری با آهن به دست آمد. ایندیم از محلول لیچینگ به صورت انتخابی رسوب داده شد و محلول غلیظ ایندیم مناسب برای انجام فرآیند استخراج حلالی تهیه گردید. برای رسوب انتخابی ایندیم، در دمای C°90، pH محلول لیچینگ به وسیله آمونیاک به 6 رسانده شد و درزمان10 دقیقه رسوب ایندیم به دست آمده حاوی ppm 2650 ایندیم بود. سپس رسوب به دست آمده با محلول اسیدسولفوریک گرم حل و محلول حاصل مورد بررسی آزمایش‌های استخراج حلالی و سمنتاسیون با پودر روی قرار گرفت. بازیابی کل ایندیم ازپسماند لیچینگ خنثی کنسانتره تشویه شده سولفید روی بیش از 92 درصد و خلوص محصول نهایی 5/94 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Indium from Leaching Residue of Roasted Zinc Sulphide Concentrate

نویسندگان [English]

  • S.M.J Koleini 1
  • H Mehrpouya 1
  • M Abdollhy 1
  • K Saberyan 2
1 Tarbiyat Modares University
2 Science and Technology Research Institute
چکیده [English]

Zinc sulfide concentrate which is produced from Irankoh mine ore, contains indium. In this study, recovery conditions of indium from leaching residue of roasted zinc sulfide concentrate were investigated. Indium concentration in leaching residue of zinc sulfide concentrate was 145ppm. Optimum values of effective parameters were as follows: initial concentration of sulfuric acid solution of 100 g/L, temperature of 90°C, leaching time of 3 hours and the amount of required sodium sulfide for iron reduction 1.5 iron stoichiometric ratios. Then, indium was selectively precipitated from the leach solution. For selective indium precipitation, the pH of leaching solution was adjusted to six using ammonia in 90°C, and indium precipitation time was considered to be 10 minutes. Concentration of indium in resulting precipitation was 2650ppm. Finally, the resulting precipitation was dissolved using hot sulfuric acid solution, and the solution was subject to solvent extraction and cementation using zinc powder to recover indium. Total recovery of indium from zinc leaching residue was obtained more than 92% and product purity was more than 94.5%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indium
  • Leaching
  • selective precipitation
  • Solvent extraction
  • Cementation