حذف یون های سرب و آرسنیک از محلول‌های آبی توسط نانو بنتونیت اصلاح شده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین،

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان،

چکیده

در این مقاله، حذف فلزات سنگین آرسنیک و سرب توسط نانوبنتونیت اصلاح شده (پوشش داده شده با چیتوسان و کربوکسی متیل چیتوسان) بررسی شده است. ابتدا راندمان حذف فلزات سنگین آرسنیک و سرب در شرایط ثابت و یکسان توسط نانو بنتونیت و نانو بنتونیت اصلاح شده مقایسه شد. در ادامه پارامترهایمؤثّرنظیر pH، مقدار نانو جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه سرب و آرسنیک بر بازدهی حذف بررسی شد. برای تعیین پارامتر‌های بهینه و دستیابی به بالاترین مقدار حذف، از روش طراحی آزمایش‌ها استفاده شد. بر اساس نتایج ب،نانو‌-بنتونیت چیتوسان بیشترین مقدار حذف یون‌های آرسنیک و سرب را نشان داد. علاوه‌براین نتایج حاکی از مؤثر بودن پارامتر pHجهت حذف سرب و پارامتر‌های pH و مقدار نانوجاذب در حذف آرسنیک می‌باشند. همچنین بر اساس نتایج، در شرایط بهینه 6=pH، زمان تماس min 30، غلظت اولیه ppb 1000 و مقدار جاذب g/l2/1 برای سرب و 4=pH، زمان تماس min 30، غلظت اولیه ppb 1000 و مقدار جاذب g/l8/1 برای آرسنیک، بالاترین مقدار حذف سرب و آرسنیک به ترتیب %50/92 و % 63/94 توسط نانوبنتونیت با پوشش چیتوسان به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Heavy Metal Ions (Lead and Arsenic) from Aqueous Solution by Modified Nano-Bentonite

نویسندگان [English]

  • asra fadak 1
  • Rahman Ahmadi 2
  • shahoo habibi 3
چکیده [English]

In this paper, the removal of heavy metals, arsenic and lead by modified nano-bentonite (coated with chitosan and carboxymethyl chitosan) has been studied. First, the efficiency of heavy metals removal , arsenic and lead were compared under the conditions fixed by nano-bentonite and modified nano-bentonite. Following, Effective parameters such as pH, dosage of the nano-adsorbent, contact time and initial concentration of lead and arsenic were studied. To determine the optimal parameters and to achieve the highest level of removal, experimental design method was used. Based on the results obtained, nano-bentonite chitosan was found to be more effective for the removal of Pb and As. Also results shows that pH is an effective parameter on the lead removal and also pH and adsorbent dosage are effective on the arsenic removal. Under the optimal conditions: pH=6, contact time of 30 min, the initial concentration of 1000 ppb and dose of adsorbent= 1.2 g/l for lead, pH=4, contact time of 30 min, the initial concentration of 1000 ppb and dose of adsorbent= 1.8 g/l for arsenic, 92.50% and 94.63% of lead and arsenic removal was achieved respectively by chitosan Nano-bentonite.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Modified Nano-bentonite
  • Chitosan
  • Effective parameters