تفسیر منبع احتمالی زمین‌گرمایی منطقه شمال سبلان با استفاده از مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان، ایران،

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به این که ساختار‌های واقعی زمین به صورت سه‌بُعدی هستند، به همین دلیل تفسیر سه‌بُعدی ساختار‌ها از نظر دقت بسیار مؤثر‌تر از روش‌های یک و دو‌بُعدی است. در این مقاله هدف این است تا با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه شمال سبلان، منابع احتمالی زمین‌گرمایی در این منطقه  بررسی می‌شود. برای این منظور با بررسی داده‌های مگنتوتلوریک در این منطقه و تحلیل‌های ابعادی با استفاده از روش‌های چولگی حساس به فاز و نامتغیر‌های چرخشی، نشان داده شده است که ساختار‌های منطقه بخصوص در دوره‌های تناوب بلند (بالای 2 ثانیه) دارای ماهیت سه‌بُعدی می‌باشند و مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک امری اجتناب‌ناپذیر است. سپس با طراحی یک شبکه مناسب و بکار‌گیری الگوریتم مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی، مدل مناسب مقاومت‌ویژه برای داده‌های مگنتوتلوریک منطقه به‌دست آمده است. با استفاده از نتایج مدل‌سازی سه‌بُعدی، اطلاعات زمین‌شناسی و نتایج مدل‌سازی دو‌بُعدی موجود، میدان زمین‌گرمایی در این منطقه بررسی شده و موقعیت منطقه داغ‌تر، معرف منبع زمین‌گرمایی و همچنین مناطق دگرسانی مرتبط با این منبع مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretation of the geothermal probable source in Sabalan area using 3-D inverse modeling of MT data

نویسندگان [English]

  • Reza Ghaedrahmati 1
  • Ali Moradzadeh 2
  • nader fathianpur 3
1 Lorestan University
2 Shahrood University
3
چکیده [English]

Since Earth is three-dimensional (3-D) in nature, 3-D interpretation of these structures can be more efficient comparing to one or two-dimensional (1-D or 2-D) interpretation of them. The purpose of this research was to investigate the probable geothermal source of the northern area of Sabalan in Iran using 3-D modeling of the Magnetotelluric (MT) data. For this purpose, examining various techniques it was indicated the subsurface structures of the area is complex and the structural dimensionality particularly at the long periods (>2sec) is 3-D in natute and 3-D modeling of the data is necessary. Then by designing the appropriate mesh and applying the 3-D inverse modeling algorithm, the suitable model of resistivity for the MT data was obtained. Using 3-D modeling results, geological information map and existing 2-D modeling results, the geothermal area was investigated and interpreted. Then the geometry location of the hotter zone as the geothermal source was identified. Also the location of the alteration zones relevant with the geothermal source were detected and delineated using the 3-D results and geological information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3-D modeling
  • Magnetotelluric (MT)
  • Geothermal
  • Sabalan