بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه یزد

چکیده

مقاله حاضر حاصل مطالعات مرحله اول  طرح بازیافت فسفات از نرمه در مجتمع فسفات اسفوردی می‌باشد.  هدف ‌این مرحله     بهینه‌سازی فلوتاسیون فسفات برای بررسی امکان افزایش بازیابی از فسفات و جلوگیری از اتلاف آن  بوده است. هدف از بهینه‌سازی عملیات فلوتاسیون کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی، دستیابی به حداکثر بازیابی فسفات  همراه با حداقل بازیابی آهن در کنسانتره می‌باشد. پس از بررسی عوامل مختلف درگیر در فلوتاسیون فسفات، هشت پارامتر به عنوان عوامل مستقل اولیه شناسایی شدند.‌این عوامل عبارت بودند از: نسبت کلکتورهای مصرفی، مقدار کلکتورها، pH، مقدار نشاسته‌به عنوان بازدارنده، دانسیته‌پالپ، زمان  آماده‌سازی برای نشاسته‌و برای کلکتورها و زمان کف‌گیری. در ابتدا 27 آزمایش در قالب طراحی آماری آزمایش‌ها و آرایه متعامد L27(313)  برای تعیین تغییرات پاسخ نسبت به تغییرات عوامل مذکور در سه سطح متفاوت انجام شد.،  تحلیل آماری پاسخ‌ها  نشان داد که عوامل میزان مصرف نشاسته، دانسیته‌پالپ و مدت زمان کف‌گیری به‌ترتیب بیشترین تاثیر را بر فلوتاسیون فسفات‌دارند. با استفاده از تاثیر عوامل بارز و تحلیل واریانس آنها، شرایط عملیاتی مناسب برای دستیابی به مقادیر بیشینه برای بازیابی و عیار فسفات پیش‌بینی گردید. نتایج شرایط بهینه با نتایج دو آزمایش در  شرایط رایج کارخانه در مقیاس آزمایشگاهی، مورد مقایسه قرار گرفت که نشان دهنده برتری نسبی شرایط بهینه در مقایسه با شرایط رایج کارخانه بوده است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of flotation process in Esfordi phosphate beneficiation plant

نویسندگان [English]

  • S. Z Shafaei Tonkaboni 1
  • M Karamoozian 1
  • Kh Gharibi 2
  • F Doulati Ardehjani 1
  • R Khalo Kakaie 1
1 Shahrood university of Technology
2 University of Yazd
چکیده [English]

This paper presents the results of first stage investigation of phosphate recovery from fine particles in Esfordi phosphate beneficiation plant. The aim of this investigation was the optimization of flotation process for increasing the phosphate recovery and decreasing the Iron content of concentrate. Experimental design, Taguchi method, was applied to investigate the effects of 8 factors namely, collectors ratio, collectors dosage, pH, starch dosage, pulp density, conditioning time for starch, conditioning time for collectors and frothing time. 4 responses, namely phosphate recovery, phosphate grade, iron recovery and iron grade were measured and evaluated to determine the optimum conditioning of each response. The orthogonal array L27(313) was used for the evaluation of the above factors on the responses of design. Statistical analysis of results showed that starch dosage, pulp density an frothing time had more impact on the phosphate recovery. The optimum condition for each response was introduced and the best condition for phosphate grade in concentrate was compared with the ruling condition in beneficiation plant. The comparison of results showed acceptable improvement in concentrate quality.     
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate
  • Esfordi Optimization
  • Flotation
  • Experimental design