جذب انتخابی La(III) و Ce(III) از محلول ساختگی حاوی یونهای فلزی با استفاده از رزین Amberlite XAD-4 آغشته به سیانکس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 سازمان انرژی اتمی

چکیده

جذب لانتانیم (III) و سریم (III) به همراه برخی از یونهای فلزی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. سیانکس 302 (]بیس 2و4و4- تری متیل پنتیل[ مونو تیو فسفینیک اسید) به عنوان فاز ثابت و رزین پلیمری استایرن دی وینیل بنزنAmberlite XAD-4 به عنوان مادة پایه در مطالعات کروماتوگرافی استخراجی لانتانیدها و یونهای فلزی استفاده شد. در این بررسی مقدار سیانکس آغشته شده بر روی رزین معادل 88/40٪ بدست آمد. اثر پارامترهای مختلف مانند زمان، غلظت اسید، دما و pH فاز آبی ارزیابی و شرایط مطلوب جذب بررسی شد. همچنین منحنی‌های جذب یونهای مختلفی مانند Al(III)، Fe(III) و Mn(II) به عنوان تابعی از اسیدیتة محلول توسط آزمایش‌های غیرپیوسته (Batch) و با استفاده از Cyanex 302/XAD-4 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که pH فاز آبی محلول تأثیر بسیار مهمی در جذب لانتانیدها و یونهای دیگر دارد. رزین رفتار جذب مناسبی برای استخراج لانتانیدها از خود نشان داد، بطوریکه میزان جذب برای لانتانیم وسریم به‌ترتیب 97 و 70 درصد بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective Sorption of La(III) and Ce(III) from Simulated Solution Containing Metal Ions Using Amberlite XAD-4 Resin Impregnated with Cyanex 302

نویسندگان [English]

  • H Rafati 1
  • M Noaparast 1
  • A.R Khanchi 2
1 University of Tehran
2 Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

The adsorption of lanthanum (III) and cerium (III) with some of metal ions has been studied. Cyanex 302 (bis[2,4,4-trimethyl pentyl] monothio phosphinic acid) as the stationary phase and polymeric styrene divinylbenzene resin, AmberliteXAD-4 as the support material were used in chromatographic studies of lanthanides and some metal ions. The content of cyanex 302 in the resin was determined 40.88%. The influence of various parameters, such as time, acid concentration, temperature and pH of aqueous phase was evaluated. Also uptake profiles of various ions, such as Al(III), Fe(III) and Mn(II) were obtained as a function of acidity by batch studies using Cyanex 302/XAD-4. The results showed that pH of aqueous phase had the most effect on uptake of lanthanides and metal ions. The resin showed the good uptake for lanthanides extraction. Uptake value for lanthanum and cerium was determined 97% and 70% respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraction chromatography
  • Solvent Impregnated Resin
  • Lanthanides
  • La(III)
  • Ce(III)
  • AmberliteXAD-4 resin
  • Cyanex 302