1. ارزیابی شاخص‌های مختلف تخمین توزیع ابعادی ذرات با استفاده از روش¬های آنالیز مؤلفه‌های اصلی و شبکه‌ عصبی

اسماعیل حمزه لو؛ محمد مسینایی؛ ناصر مهرشاد

دوره 8، شماره 19 ، تابستان 1392، ، صفحه 25-33

چکیده
  تخمین توزیع اندازه ذره در مراحل مختلف خردایش از جمله مهمترین پارامترها در کنترل فرایند می‌باشد. روش مرسوم اندازه‌گیری توزیع اندازه ذره در صنعت آنالیز سرندیست که با توجه به تناژ بالای مواد و درشت بودن ابعاد ذرات کاری دشوار و زمان‌بر می‌باشد. هدف از بررسی حاضر، ارزیابی پتانسیل قطرهای معادل مختلف به‌منظور تخمین توزیع اندازه ...  بیشتر