نفت
1. استفاده از الگوریتم بلوک بندی و خوشه سازی به منظور تعیین مرز لایه های زمین شناسی در مخازن کربناته

حسن باقری؛ فرهاد خوشبخت

دوره 11، شماره 31 ، تابستان 1395، ، صفحه 11-27

چکیده
   تغییرات دقیق لایه‌بندی و تشخیص مرزبندی بین آن‌ها با استفاده از قرائت نمودارهای پتروفیزیکی، مشکلی اساسی در پردازش داده‌های پتروفیزیکی است. در مطالعه حاضر، مرزهای لایه‌بندی زمین‌شناسی یک مخزن کربناته به دو روش تعیین شدند و پارامترهای پتروفیزیکی و مقدار حجمی کانی‌ها و سیالات با توجه به مرزهای مشخص شده، به‌صورت لایه به لایه ...  بیشتر