کسب رتبه "ب" نشریه مهندسی معدن ایران در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

کسب رتبه "ب" نشریه مهندسی معدن ایران  در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

ارزیابی نشریات علمی سال ۱۳۹۹ بر اساس آیین نامه جدید نشریات علمی توسط کمیسیون علمی نشریات انجام شد و در پی این ارزیابی نشریه «مهندسی معدن ایران » با صاحب امتیازی انجمن مهندسی معدن ایران در ارزیابی نشریات علمی کشور سال ۱۳۹۹ ، موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

 

کمیسیون نشریات علمی