داوران برتر نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1399

داوران برتر نشریه مهندسی معدن ایران  در سال 1399

 نشریه مهندسی معدن ایران، با سپاسگزاری از مشارکت داوران برجسته، که مقالات نشریه مهندسی معدن ایران را بررسی کردند، قدردانی می نمایید.  

فایل