تفاهم نامه نشریه مهندسی معدن بادانشگاه یزد و نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد به مدت 5 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 

فایل تفاهم نامه