اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمود عبدالهی

فراوری مواد معدنی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/minmabd
minmabdmodares.ac.ir
0000-0002-7631-5194

h-index: 15  

مدیر مسئول

دکتر مهدی ایران نژاد

فراوری مواد معدنی دانشیار- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

www.aut.ac.ir/iranajad
iranajadaut.ac.ir
0000-0002-5469-084X

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاوه آهنگری

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa
ahangarisrbiau.ac.ir
0000-0001-9462-7303

h-index: 13  

دکتر مرتضی احمدی

مکانیک سنگ استاد- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moahmadi
moahmadimodares.ac.ir
0000-0003-0408-3272

h-index: 7  

دکتر مهدی ایران نژاد

فرآوری مواد معدنی دانشیار- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

www.aut.ac.ir/iranajad
iranajadaut.ac.ir
0000-0002-5469-084X

h-index: 25  

دکتر پرویز پورقهرمانی

فراوری مواد معدنی استاد- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

fa.mie.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=3
pourghahramanisut.ac.ir
0000-0002-7956-9501

h-index: 15  

دکتر فرامرز دولتی ارده جانی

اکتشاف معدن و محیط زیست استاد- دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~fdoulati
fdoulatiut.ac.ir
0000-0002-4951-8850

h-index: 22  

دکتر بهرام رضایی

فراوری مواد معدنی استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b2n.ir/n25304
rezaiaut.ac.ir
0000-0002-6050-3641

h-index: 26  

دکتر مهدی زارع

اکتشاف معدن و زلزله شناسی استاد- پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

b2n.ir/r68577
mzareiiees.ac.ir
0000-0003-1036-4265

h-index: 18  

دکتر احمدرضا صیادی

استخراج و اقتصاد معدن دانشیار - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sayadi
sayadimodares.ac.ir
0000-0001-8224-5295

h-index: 15  

دکتر محمود عبدالهی

فراوری مواد معدنی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/minmabd
minmabdmodares.ac.ir
0000-0002-7631-5194

h-index: 15  

دکتر محمد عطائی

استخراج معدن استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

test.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S119
ataeishahroodut.ac.ir
0000-0002-7016-8170

h-index: 43  

دکتر مجید عطایی پور

استخراج و اقتصاد معدن دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b2n.ir/z70220
map60aut.ac.ir
0000-0002-2387-8831

h-index: 10  

مهندس سید حسن مدنی

استخراج معدن استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b2n.ir/e31009
hmadaniaut.ac.ir

h-index: 3  

دکتر حسین معماریان

اکتشاف معدن استاد- دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~memarian
memarianut.ac.ir
0000-0001-8410-5712

h-index: 14  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر جمال رستمی

تونلسازی و تکنولوژی فضاهای زیرزمینی استاد- دانشگاه کلورادو آمریکا

www.researchgate.net/profile/Jamal_Rostami
rostamimines.edu
+1 303 273 30 41

دکتر هاشم اطمینان

سازمان زمین شناسی استرالیا

www.researchgate.net/profile/Hashem-Etminan
hashem.etminangmail.com

دکتر فرامرز حسنی

مهندسی معدن استاد - دانشگاه مک گیل - کانادا

www.mcgill.ca/engineering/faramarz-p-hassani
ferri.hassanimcgill.ca

دکتر مرتضی الهی قمشه ای

مهندسی انرژی مواد دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

www.linkedin.com/in/mory-ghomshei-51a59b1b/?originalSubdomain=ca
m.eyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی اصغر حسنی پاک

اکتشاف معدن استاد - دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~ahasani
ahasaniut.ac.ir

دکتر کاظم سید امامی

اکتشاف معدن استاد - دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~kemami
kemamiut.ac.ir

مهندس هرمز ناصرنیا

استخراج معدن سازمان نظام مهندسی معدن ایران

naserniafanni.info

مهندس محمد حسن نبوی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

mhnabavigmail.com

دبیر تخصصی

دکترمحمود عبدالهی

فرآوری مواد معدنی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/minmabd
minmabdmodares.ac.ir
0000-0002-7631-5194

h-index: 15  

دکترفرامرز دولتی ارده جانی

اکتشاف معدن و محیط زیست استاد دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~fdoulati
fdoulatiut.ac.ir
82084249
0000-0002-4951-8850

h-index: 22  

مهندس حسن مدنی

استخراج معدن استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b2n.ir/e31009
hmadaniaut.ac.ir

مدیر داخلی

جواد لطفی گودرزی

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی دانشجو دکتری - دانشگاه تربیت مدرس

ir-sme.ir/
irsmee93gmail.com
021-66419265
0000-0002-4200-8129


جهت تماس در مورد وضعیت مقاله، از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید.

تلفن تماس کارشناس نشریه: 09108677636 (خانم سپیده محمدی) 

ایمیل نشریه: ir.miningjournal@gmail.com

 

کارشناس نشریه

سپیده محمدی جوزانی

دانشگاه تربیت مدرس

ir.miningjournalgmail.com
09108677636