بررسی تأثیر تغییرات محلی نسبت‌های زمین‌شناسی در مدل‌سازی رخساره‌های زیر سطحی کانسار آهن گل گهر سیرجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 North Amir-Abad University College of Engineering

2 عضوهیئت علمی

10.22034/ijme.2023.1971353.1951

چکیده

در این تحقیق مدل‌سازی فضایی واحدهای سنگی مرتبط با کانسار آهن گلگهر سیرجان و ارزیابی عدم قطعیت مرزهای بین واحدهای سنگی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس شبیه‌سازی تک گوسی، یک رویکرد شبیه‌سازی برای این منظور پیشنهاد شده است، که با بررسی ماهیت مرزهای زمین‌شناسی و ناپایایی قائم و افقی، تحقق‌های تصادفی از این واحدهای زمین‌شناسی بازتولید کرده است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از آنالیز تماس تغییرات توزیع فضایی عنصر آهن در هنگام عبور از مرزهای زمین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، براساس نتایج آنالیز تماس، داده‌های مربوط به گمانه‌های اکتشافی به دو دامنه تقسیم شدند. دامنه اول شامل مگنتیت فوقانی و زون اکسید و دامنه دوم شامل مگنتیت تحتانی است. در ادامه، با استفاده از ماتریس نسبت‌های قائم، مدل احتمالات محلی براساس ناپایایی‌های قائم و افقی موجود در داده‌های سخت، بازتولید شد. در نهایت، با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تک گوسی بهبود یافته تحقق‌های تصادفی مختلفی از واحدهای سنگی بازتولید شدند. در این الگوریتم پیشنهادی، داده‌های (احتمالات) نرم و سخت به صورت یکسان در فرایند شبیه‌سازی نقش داشتند. نتایج نشان دهنده توانایی الگوریتم پیشنهادی در بازتولید آماره‌های تک نقطه‌ای، آماره‌های دو نقطه‌ای و پیوستگی بدست آمده از داده‌های سخت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the local variations of the geological proportions in the subsurface facies: a case study of Golgohar Sirjan iron deposit

نویسندگان [English]

  • sajjad talesh hosseini 1
  • Omid Asghari 2
1 North Amir-Abad University College of Engineering
2 Faculty Member of University of Tehran
چکیده [English]

This research deals with the spatial simulation of rock types and the assessing the uncertainty in the domain boundaries in Golgohar Sirjan iron deposit. Based on truncated Gaussian simulation, a simulation approach is proposed to this end, in which the geological units are reproduced by examining the nature of geological boundaries and vertical and horizontal instability. For this purpose, at first, contact analysis is used to investigate the transition in the grade distribution when crossing a rock type boundary. In the next step, the drill holes data are divided into two domains according to the contact analysis results. The first domain includes top magnetite and oxide zone, and the second domain includes bottom magnetite. Next, the local probabilities model is reproduced based on the vertical proportion matrix (VPM). Finally, different stochastic realizations of rock type units are reproduced by using the improved truncated Gaussian simulation algorithm. In this proposed algorithm, soft (probabilities) and hard data played an equal role in the simulation process. The results show the capability of the proposed algorithm to reproduce the single-point statistics, two-point statistics, and the connectivity values obtained by the hard data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truncated Gaussian Simulation
  • Contact Analysis
  • Vertical Proportion Matrix
  • Rock Type
  • Golgohar Sirjan iron deposit