بررسی افزایش راندمان لیچینگ سیانیدی طلای مقاوم زرشوران با اکسیداسیون درحضور یون فریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه لرستان- خرم آباد

2 استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

3 استادیار گروه استخراج، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد،

چکیده

معدن طلای زرشوران (میانگین عیار 2/4 پی‌پی‌ام) یکی از مهم‌ترین ذخایر طلای ایران است و در 35 کیلومتری شمال شهرستان تکاب قرار دارد. بر اساس نتایج ICP درصد سولفور و آرسنیک موجود در کانسنگ به ترتیب حدود 12/2 و 48/2 درصد است. نتایج مطالعات SEM نیز نشان می‌دهد که این کانسنگ از کانی‌های سولفیدی پیریت، رآلگار، اورپیمنت، آرسنوپیریت، استیبنیت، اسفالریت، گالن و سینابر و از کانی‌های غیرسولفیدی کلسیت، دولومیت، کوارتز، گیبسیت، فلورین و باریت تشکیل شده است. طلای موجود در این کانسنگ به صورت محلول جامد در داخل شبکه‌های بلوری پیریت و آرسنوپیریت وجود دارد و باعث شده است تا راندمان فروشویی طلا در فرآیند سیانوراسیون کمتر از 80 درصد شود. به همین دلیل برای افزایش راندمان فروشویی طلا در گام نخست روش اکسیداسیون با یون فریک تحت شرایط بهینه غلظت یون‌فریک 11 گرم بر لیتر، زمان 8 ساعت، دمای 45 درجه‌سانتی‌گراد، pH برابر با 1 و درصد جامد پالپ 25 انجام گرفت و سپس با سیانوراسیون بر روی کیک فیلترشده تحت شرایط ثابت زمان 18 ساعت، دمای محیط، دور همزنی 750 دور در دقیقه، هوادهی 3 لیتر بر دقیقه، جامد پالپ 20 درصد، pH برابر با 5/10 و غلظت سیانور 7 کیلوگرم بر تن راندمان فروشویی طلا به 72 درصد افزایش یافت در صورتی که تحت فرآیند سیانوراسیون مستقیم (بدون اکسیداسیون با یون فریک) حداکثر راندمان فروشویی طلا 41 درصد به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که با انجام اکسیداسیون (در حضور یون‌ فریک) قبل از فرآیند سیانوراسیون راندمان فروشویی طلا به اندازه 31 درصد قابل افزایش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zarshuran Refractory gold recovery in cyanide process at the presence of Ion Ferric

نویسندگان [English]

  • rasol norian 1
  • seyed mohammad seyed alizadeh ganji 2
  • mohammad hayati 3
1 master of science-Department of mining Engeering- faculty of Engineering -lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University
3 assistant professor-Department of mining- faculty of Engineering-khoramabd
چکیده [English]

Zarshuran mine located at 35 km north of Takab city in an area of about 37 square kilometers at a distance of 7 km from Zarshuran village and consists of sulfide minerals such as pyrite, ralgar, overpement, arsenopyrite, stebenite, sphalerite, galen and cinnabar. About 55 to 60% of the gold in this ore is in solid solution inside the crystal lattices of pyrite and arsenopyrite and this has caused the resistance of gold ore in the cyanation process to increase and the percentage of gold recovery in the cyanation process to decrease. Therefore, ferric ion oxidation method was investigated to release gold from sulfide minerals and under optimal conditions, ion ferric concentration of 11 g / l, time 8 hours, temperature 45 ° C, pH equal to 1 and pulp density 25% recovery Gold increased to 72%, while under direct cyanation process without oxidation with ferric ion, the maximum recovery of gold was 41%, which shows that the oxidation process with ion ferric can increase the recovery of gold in the cyanation process by 31%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct cyanation
  • ‌ oxidation of resistant gold ores
  • ferric ions
  • Zarshuran gold
Haines. A.K. Van P.C. Aswegen. Process and Engineering Challengs In The Treatment of Refractory Gold Ores. International Deep Mining Conference. Juhannesburg: SAIMM, 1990.## Zhou, J.Y. and Wang, K., "Gold in the jinya carlin-type Deposit: Characterization and Implictions", Journal of Minerals& Naterials Characterization & Engineering, Vol. 2, No.2, pp 83-100, 2003. ## Ofori G. -Sarpong, K. Osseo-Asare, M. Tien. Fungal Pretreatment of Sulfides In Refractory Gold Ores. Minerals Engineering, 24, 499–504, 2011. ## حبشی، فتحی." هیدرو متالورژی پیشرفته" ترجمه محمود عبداللهی و ضیاالدین شفاهی، انتشارات شاهرود، چاپ دوم، 1391. ## Qingcui L., Dengxin L., Fangjun Q.," Per-oxidation of high-sulfur and higharsenic refractory gold concentare by ozone and ferric ione in acidic media" Hydrometallurgy 97 ، 61-66، 2009. ## Nunan T., Viana I., Peixoto G., Ernesto H, Verster DM, Pereira JH, Bonfatti JM, Teixeira LAC. Improvements in gold ore cyanidation by pre-oxidation with hydrogen peroxide. Miner Eng; 108: 67–70, 2017. ## Mubarok M., Winarko R, Chaerun S., Rizki I., Ichlas Z. ‘Improving gold recovery from refractory gold ores through biooxidation using iron-sulfur oxidizing/sulfur-oxidizing mixotrophic bacteria. Hydrometallurgy; 168:69-75, 2017. ## Bidari E., Aghazadeh V. Alkaline leaching pretreatment and cyanidation of arsenical gold ore from the Carlin-type Zarshuran deposit", Canadian Metallurgical Quarterly, 57, 283-293، 2018. ## ناصری. میثم، آقازاده. والح، بیداری. احسان،" تاثیر پارامترهای نوع و غلظت اسید در اکسیداسیون پیریت با یون فریک در شرایط اتمسفری"،دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر سال 1398. ## Soltani F.,Marzban M., Darabi H., Aazami M.Hemmati Chegeni M. Effect of Oxidative Pretreatment and Lead Nitrate Addition on the Cyanidation of Refractory Gold Ore” Cleaner Manufacturing of Critical Metals,72, pages774–781 , 2020. ## احمدی. محمدرضا، " مطالعه پارامترهای طراحی مدار فرآوری طلای زرشوران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه معدن، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، 1392. ## لطفیان. مجید، رنجبر. محمد، شفیعی. میهن،"بیوفروشویی کانسنگ کالکوپیریتی کم عیار با استفاده از باکترهای ترموفیل،" نشریه علوم و مهندسی جدایش ، دوره اول، شماره اول، صفحه 57 تا 65، سال 1388. ## Li C., Wei Ch. , Yi S. , Fana G., Denga Z., Formation of iron hydroxysulphate phases in the hematite process by hydrolysis of ferric sulphate, Hydrometallurgy,189,105112,2019. ##