شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مشارکت عمومی‌– ‌خصوصی در پروژه‌های معدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، پردیس بین‌المللی خوارزمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،

2 دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تکمیل زنجیره‌ی ارزش بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است که در شرایط فعلی کشور تامین آن با اتکا به بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست. استفاده از روش مشارکت عمومی‌–خصوصی (PPP) یکی از راه‌کارهای موثر در تامین مالی با مشارکت و همکاری بخش خصوصی است. پیاده‌سازی درست PPP در پروژه‌های معدنی مستلزم شناسایی عوامل موثر بر موفقیت از طریق بررسی و مطالعه تجربه‌های کشورهای جهان و هم‌چنین استفاده از نظرات صاحب‌نظران و متخصصان است. در این پژوهش برای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت PPP در پروژه‌های معدنی با مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک، عوامل اصلی موفقیت شناسایی شده و برای اولویت‌بندی آن پرسش‌نامه‌هایی تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت و نتایج پرسش‌نامه با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعریف پروژه مناسب، بیشترین اهمیت را در بین عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی دارد و عوامل تنظیم سازوکار پرداخت، عقد قرارداد مناسب، محیط سیاسی و اجتماعی مناسب و تدوین و تصویب قوانین در رتبه‌های بعدی قرار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Success of Public /Private Participation in Mining Projects

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Faraji -Kalarijani 1
  • S.M.E Jalali 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Mining Eng., Petroleum and Geophysics, Kharazmi International Campus, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Improvement of the value chain of mining and mineral industries requires a lot of investment. Considering the current condition of the country, this cannot be achieved just by the public budget. One possibly effective approach in financing is the participation of public and private parties is Public-Private Participation (PPP). In order to apply this method to the mining projects, it is necessary to identify factors effective on success through studying and analyzing other countries' experiences and experts' solutions. In this manuscript, in order to identify and prioritize factors effective on PPP success in mining projects, previous researches and papers were studied, success-factors identified and several questionnaires prepared and were given to the experts in order to prioritize them. Then, the results were ranked using Friedman Test. The results of this research showed that through different factors, "defining the appropriate project" has the highest importance on the success of PPPs. Next important ones are payment mechanisms, proper contracts, appropriate political and social environment and legislating new laws, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mining investment
  • public-private partnership
  • ppp
  • success-factors
نابع ]1[ آذر، عادل؛ مومنی، منصور؛ 1397؛ «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، چاپ 27، انتشارات سمت## ]2[ اکبری، علی؛ هروی، غلام‌رضا؛ 1392؛ «ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی‌- خصوصی در کشور ایران»، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران## ]3[ دادگر، یدالله؛ 1379؛ «نقدگونه‌ای بر تحلیل و تجلیل‌های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن»، مجله‌ی ذهن، 3، 150-161## ]4[ شیروی، عبدالحسین؛ خدادادپور، منیره؛ 1393؛ «مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران»، حقوقی خصوصی، دوره 11، شماره 2 (پیاپی 25)، چاپ 2## ]5[ علیزاده قره‌باغ، رضا؛ حیدرپور، افشین؛ 1396؛ «تامین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تامین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی‌–‌خصوصی (PPP)»، مرکز پژوهش‌ها، مجلس شورای اسلامی، پژوهش‌های زیربنایی و امور تولید دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.## ]6[ فرجی کلاریجانی، حمیدرضا؛ جلالی، سید محمد اسماعیل؛ 1397؛ «امکان‌سنجی بهره‌برداری از مشارکت عمومی – خصوصی در حوزه معدن‌کاری زغال‌سنگ در ایران»، چهارمین کنگره ملی زغال‌سنگ ایران## ]7[ فرجی کلاریجانی، حمیدرضا؛ جلالی، سید محمد اسماعیل؛ 1397؛ «بررسی ضرورت به‌کارگیری روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه پروژه‌های معدنی ایران»، اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهای BOT## ]8[ لطفی، علیرضا؛ 1396؛ «بررسی معادن بزرگ روی جهان، مجتمع معدنی مهدی‌آباد»، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران، (www.imidro.gov.ir)## ]9[ مرتضوی‌فر، زینب؛ نصیری اقدم، علی؛ ابوحمزه، داریوش؛ 1394؛ «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تامین کالا عمومی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی## ]10[ موسوی، میرحسین؛ دهقانی، فرید؛ روشن روان، آزاده؛ 1398، «محاسبه پیوندهای پسین و پیشین موادمعدنی معادن ایران»، فصل‌نامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 1، پیاپی 45، صفحه 19-45## ]11[ موسوی جهرمی، یگانه؛ زایر، آیت؛ 1386؛ «بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره سه، 1-19## ]12[ مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی؛ 1387؛ «تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS»، ناشر کتاب نو، تهران## ]13[ نوروزی، محمد؛ عاشری، محمدرضا؛ بلادیان، سید مصطفی؛ 1394؛ «عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی پروژه‌های ##مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه بهبود مدیریت، سال نهم، دوره 9، شماره 29 ]14 [ویژه، محمدرضا؛ رحمتی، پرویز؛ 1394؛ «مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران، چالش‌ها و بایسته‌ها»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دوره 18، شماره 72، صفحه 147-176## ]15[ هیبتی، فرشاد؛ احمدی، موسی؛ 1388؛ «مشارکت عمومی‌– ‌خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت‌های مرکزی و محلی به بخش خصوصی»، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.## ]16[ هیبتی، فرشاد؛ نیکومرام، هاشم؛ احمدی، موسی؛ 1391؛ «ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت‌ها به بخش انفرادی و ارایه الگو برای ایران»، فصل‌نامه علمی پژوهش دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 14، 133-142## [17] Alonso, P.B; 2015; “A comparative case study of public-private partnerships in road infrastructure projects: Spain and Norway”. (Master Thesis). Norwegian University of Science and Technology. Department of Civil and Transport Engineering.## [18] Bruchez, N; 2014; “Public private partnerships (PPPs) in South Africa”. (Master thesis). Submitted to the University of Bern## [19] Dansereau, S; 2007; “Win-Win or New Imperialism? Public-Private Partnerships in Africa Mining”, Review of African Political Economy, Vol. 32, No. 103, pp. 47-62.## [20] Deep, A; Kim, J; Lee, M; 2019; “Realizing the Potential of Public–Private Partnerships to Advance Asia’s Infrastructure Development”, Asian Development Bank, Korea Development Institute, www.adb.org.## [21]Devi, B; 2015; “Framing Public‌–‌Private Partnership Models for Community Development and Empowerment in The Mining Industry in Indonesia”, Center for Social Spansibility in Mining Sustainable Minerals Institue The University of Queen Sland, Australia, www.Csrm.uy.edu.au.## [22]European PPP Expertise Center (EPEC); 2014; “Managing PPPs During Contract Life Guidance for Sound Management”, ## [23]Gumbo, T; 2013; “Public-Private Partnerships (PPPs) and Sustainable Natural Resources Exploitation in Africa: Lessons from Diamond Mining in Chiadzwa, Zimbabwe”, Africa Institute of South Africa, No 88.## [24] Hodge, G; Greve, C; Boordman, A; 2017; “Public‌– Private Partnerships, The Way They Were and What They Can Become”, Australian Journal of Public Administation, PP 273 – 282## [25]Hwang, B.G; Zhao, X; Shu Gay, M. J; 2013; “Public private partnership projects in Singapore: Factors, critical risks and preferred risk allocation from the perspective of contractors”, International Journal of Project Management, PP 424–433## [26] Ismail, S; Haris, A.F; 2014; “Constraints in implementing public private partnership (PPP) in Malaysia”, Built Environment Project and Asset Management, Vol. 4 No. 3, pp. 238-250.## [27]Jamali, D; 2004; “Success and failure mechanisms of public private partnerships (PPPS) in developing countries: Insights from the lebanese context”. International Journal of Public Sector Management, 17(5): 414-430## [28] Ke, Y., Wang, S., Chan, A. P. C., & Cheung, E. (2011). Understanding the risks in China’s PPP projects: Ranking of their probability and consequence. Engineering, Construction and Architectural Management, 18(5), 481–496.## [29]Lasa, Y. M; Takim, R; Ahmad, N; 2018; “Sources of Financing for Public Private Partnership Projects: Lesson Learnt from Malaysia”, Indian Journal of Science and Technology, Vol 11(20), DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i20/123350## [30]Lavlinskii, S; 2016; “Public-Private Partnership Models for the Russian Mineral Resource Complex”, Public-Private Partnership Models, http://ceur-ws.org.## [31] Liu, T; Wang, Yan; Wilkinson, Suzanne; 2016; “Identifying critical factors affecting the effectiveness and efficiency of tendering processes in Public–Private Partnerships (PPPs): A comparative analysis of Australia and China”, International Journal of Project Management, 34(4): PP 701-716## [32] Mitchell, D; 2007; “Capacity development for partnerships in South Africa: Increasing service delivery through partnerships between private and public sector”, International Business Leaders Forum, GTZ## [33] Ng, S. T; Wong, J. M. W; Wong K. K. W; 2010; “Public participation in public private partnership projects – the way forward“, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 142## [34]Ng, S. T; Wong, Y. M. W; Wong, J. M. W; 2012; “Factors Influencing the Success of PPP at Feasibility Stage a Tripartite Comparison Study in Hong Kong”, Habitat International, 36(4), PP 423-432## [35] Office of Evaluation and Oversight (OVE); 2017; “Evaluation of Public-Private Partnerships in Infrastructure”, Inter-American Development Bank.## [36] Osei-Kyei. R; Albert P. C.C; 2017; “Developing a Project Success Index for Public–Private Partnership Projects in Developing Countries”, Journal of Infrastructure Systems, 23(4), PP1076-0342.## [37] Osei-Kyei, R, Chan, A. P. C, Javed, A. A, and Ameyaw, E. E. (2017), Critical success criteria for public-private partnership projects: International experts’ opinion.” Int. J. Strategic Property Manage, 21(1), 87–100. ## [38] Osei-Kyei, R; Chan, A.P.C; 2017; Comparative analysis of the success criteria for public-private partnership projects in Ghana and Hong Kong”, Project Management Journal, 48 (4): 80-92. ## [39]Osei-Kyei, R; Chan, A. P. C; 2016; “Developing transport infrastructure in Sub-Saharan Africa through public– private partnerships: policy practice and implications”, Transport Reviews 36(2): 170–186. ## [40] Qiao, L., Wang, S.Q., Tiong, R.L.K., Chan, T.S., 2001. Framework for critical success factors of BOT projects in China. Journal of Structured Finance 7 (1), 53-61## [41] Robinson, H.S; Scott, J; 2009; “Service Delivert and Performanve Monitoring in PFI/PPP Project”, Construction Management and Economic, Vol 27, No 2, PP 181-197## [42] World Bank Institute; 2012; “Public–Private Partnerships Reference Guide”, Washington DC, USA.## [43] Yuan, J; Zeng, A. Y: Skibniewski, M. J; Li, Q; 2009; “Selection of performance objectives and key performance indicators in public–private partnership projects to achieve value for money”, Construction Management and Economics, No27, PP##