سنجش اهمیت قابلیت دسترسی در تعیین گلوگاه سیستم حمل و نقل در معدن گل‌گهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

دامپتراک‌ها‎ به عنوان اصلی‌ترین ماشین‎آلات باربری در معادن روباز مطرح می‌باشند. هزینه‎ی سرمایه‎ای و جاری بالای این ماشین‎آلات، مدیریت دقیق و بهره‌کشی حداکثری را می‎طلبد که این موضوع نیز در گرو شناخت دقیق از سیستم و درک رفتار آن در شرایط عملیاتی مختلف می‌باشد. رویکرد "سنجش اهمیت" از جمله روش‌های پرکاربرد در این زمینه می‌باشد که با اولویت‌بندی سیستم یا اجرای آن از منظرهای مختلف مانند وضعیت سرپایی، خواب یا آماده‌بکاری مهندسین را در اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی و تخصیص منابع یاری می‌دهد. سنجش اهمیت قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری یا دسترسی به عنوان تلفیقی از این دو با تحلیل زمان‌های سرپایی و خواب قادر به اولویت‌بندی و تعیین گلوگاه عملکردی سیستم می‌باشند. لذا در این مقاله رویکردی جامع بر اساس سنجش اهمیت قابلیت دسترسی برای افزایش عملکرد یک دستگاه دامپتراک‌ معدن گل‌گهر سیرجان پیشنهاد شد. در این دامپتراک، زیرسیستم انتقال‌قدرت و بدنه به عنوان پراهمیت‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین زیرسیستم از نظر قابلیت دسترسی شناخته شدند. همچنین افزایش قابلیت دسترسی دامپتراک در گرو افزایش قابلیت تعمیرپذیری زیرسیستم انتقال‌قدرت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of availability importance measure for system bottleneck determination (case study: Golgohar-e Sirjan iron mine)

نویسندگان [English]

  • Ali Hazrati Dastjerd 1
  • Shamsoddin Vahabi 2
  • Ali Asghar Khodayari 2
  • Ali Nouri Qarahasanlou 3
1 School of mining, collage of Engineering, university of Tehran
2 -
3 Assistant professor, Faculty of Technical & Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, Email:Ali_Nouri@eng.ikiu.ac.ir
چکیده [English]

Trucks are the main hauling machinery in open pit mines. High capital and operational cost requires accurate management and high efficiency of this equipment, this circumstance depends on the accurate understanding of the system and its behavior in different operating conditions. “Importance measure” approach is one of the useful methods that prioritizes system or implement it from different perspectives such as up and down time aiding the engineers for better decision making about management and resource allocating. Reliability, availability and maintainability (RAM) importance measure are combination of system behavior and importance, that by analyzing up and down time prioritizes and detection bottleneck of system. In this paper, a comprehensive approach based on availability importance measure for increase performance of a truck from Golgohar mine has been suggested. In this truck, transmission and body subsystem are identified as most and least important subsystem from availability point of view respectively. Also, transmission maintainability has major contribution for increasing system availability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Availability"
  • "Reliability"
  • "Maintainability"
  • "Importance measure"
منابع [1] Lanke, A., H. Hoseinie, and B. Ghodrati, 2014. "Mine production index (MPI): new method to evaluate effectiveness of mining machinery". in International conference on mining and mineral engineering (ICMME 2014) Google Scholar.## [2] Kumar, U., 1990, "Reliability analysis of load-haul-dump machines", Luleå tekniska universitet.## [3] Barabady, J., T. Markeset, and U. Kumar, 2010. "Review and discussion of production assurance program". International Journal of Quality & Reliability Management, 27(6), pp. 702-720.## [4] Kumar, U., 1989. "Availability studies of load-haul-dump machines". in Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry: 27/02/1989-02/03/1989. Society for Mining, Metalurgy and Exploration.## [5] Rausand, M. and A. Høyland, 2004, "System reliability theory: models, statistical methods, and applications". Vol. 396. John Wiley & Sons.## [6] Kumar, U. and S. Granholm, 1988. "Reliability technique: A powerful tool for mine operators". Mineral resources engineering, 1(1), pp. 13-28.## [7] Kumar, U. and S. Granholm, 1990. "Reliability centred maintenance: a tool for higher profitability". Maintenance, 5(3), pp. 23-26.## [8] Barabady, J. and U. Kumar, 2008. "Reliability analysis of mining equipment: A case study of a crushing plant at Jajarm Bauxite Mine in Iran". Reliability engineering & system safety, 93(4), pp. 647-653.## [9] Hadi Hoseinie, S., M. Ataei, R. Khalokakaie, B. Ghodrati, and U. Kumar, 2012. "Reliability analysis of drum shearer machine at mechanized longwall mines". Journal of quality in maintenance engineering, 18(1), pp. 98-119.## [10] Simon, F., B. Javad, and B. Abbas, 2014. "Availability analysis of the main conveyor in the Svea Coal Mine in Norway". International Journal of Mining Science and Technology, 24(5), pp. 587-591.## [11] Morshedlou, A., H. Dehghani, and S.H. Hoseinie, 2014. "Reliability-based maintenance scheduling of powered supports in Tabas mechanized coal mine". Journal of Mining and Environment, 5(2), pp. 113-120.## [12] Rahimdel, M.J., M. Ataei, R. Khalokakaei, and S.H. Hoseinie, 2014. "Maintenance Plan for a Fleet of Rotary Drill Rigs/Harmonogram Utrzymania I Konserwacji Floty Obrotowych Urządzeń Wiertniczych". Archives of Mining Sciences, 59(2), pp. 441-453.## [13] Rahimdel, M.J., M. Ataei, and R. Khalokakaei, 2016, "Reliability Analysis and Maintenance Scheduling of the Electrical System of Rotary Drilling Machines", in Current Trends in Reliability, Availability, Maintainability and Safety, Springer. 623-632.## [14] Rahimdel, M.J., S.H. Hosienie, M. Ataei, and R. Khalokakaei, 2013. "The reliability and maintainability analysis of pneumatic system of rotary drilling machines". Journal of The Institution of Engineers (India): Series D, 94(2), pp. 105-111.## [15] Rahimdel, M.J., M. Ataei, and B. Ghodrati, 2019. "Modeling and Simulation Approaches for Reliability Analysis of Drilling Machines". Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, pp. 1-9.## [16] Roy, S., M. Bhattacharyya, and V. Naikan, 2001. "Maintainability and reliability analysis of a fleet of shovels". Mining Technology, 110(3), pp. 163-171.## [17] Allahkarami, Z., A.R. Sayadi, and A. Lanke, 2016, "Reliability analysis of motor system of dump truck for maintenance management", in Current Trends in Reliability, Availability, Maintainability and Safety, Springer. 681-688.## [18] Morad, A.M., M. Pourgol-Mohammad, and J. Sattarvand, 2013. "Reliability-centered maintenance for off-highway truck: case study of sungun copper mine operation equipment". in Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition.## [19] Barabadi, A., J. Barabady, and T. Markeset, 2011. "A methodology for throughput capacity analysis of a production facility considering environment condition". Reliability Engineering & System Safety, 96(12), pp. 1637-1646.## [20] Hoseinie, S.H., H. Al-Chalabi, and B. Ghodrati, 2018. "Comparison between Simulation and Analytical Methods in Reliability Data Analysis: A Case Study on Face Drilling Rigs". Data, 3(2), pp. 12.## [21] Barabadi, A., A. Garmabaki, F. Yuan, and J. Lu, 2015. "Maintainability analysis of equipment using point process models". in 2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE.## [22] Vagenas, N., N. Runciman, and S.R. Clément, 1997. "A methodology for maintenance analysis of mining equipment". International Journal o/Surface Mining, Reclamation and Environment, 11(1), pp. 33-40.## [23] Garmabaki, A.H.S., A. Ahmadi, Y.A. Mahmood, and A. Barabadi, 2016. "Reliability modelling of multiple repairable units". Quality and Reliability Engineering International, 32(7), pp. 2329-2343.## [24] Nouri Gharahasanlou, A., M. Ataei, R. Khalokakaie, and A. Barabadi, 2018. "Normalised availability importance measures for complex systems". International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 32(2), pp. 109-122.## [25] Kumar, U. and B. Klefsjö, 1992. "Reliability analysis of hydraulic systems of LHD machines using the power law process model". Reliability Engineering & System Safety, 35(3), pp. 217-224.## [26] Louit, D.M., R. Pascual, and A.K. Jardine, 2009. "A practical procedure for the selection of time-to-failure models based on the assessment of trends in maintenance data". Reliability Engineering & System Safety, 94(10), pp. 1618-1628.## [27] Garmabaki, A., A. Ahmadi, J. Block, H. Pham, and U. Kumar, 2016. "A reliability decision framework for multiple repairable units". Reliability Engineering & System Safety, 150(pp. 78-88.## [28] Birnbaum, Z.W., 1968, "On the importance of different components in a multicomponent system", Washington Univ Seattle Lab of Statistical Research.## [29] Barabady, J. and U. Kumar, 2007. "Availability allocation through importance measures". International journal of quality & reliability management, 24(6), pp. 643-657.## [30] Cassady, C.R., E.A. Pohl, and S. Jin, 2004. "Managing availability improvement efforts with importance measures and optimization". IMA Journal of Management Mathematics, 15(2), pp. 161-174.## [31] Kline, M., 1984. "Suitability of the lognormal distribution for corrective maintenance repair times". Reliability engineering, 9(2), pp. 65-80.##