تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی بیرجند و کارشناس معدن سنگ آهن سنگان

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

در این مطالعه به ارزیابی و تخمین ذخیره کانسار شماره IV (معدنجو)،یکی از آنومالی‌های شرقی معدن سنگ آهن سنگان، با استفاده از روش‌های زمین‌آماری پرداخته شده است. داده‌‌های مورد استفاده شامل داده‌‌های توپوگرافی و اطلاعات 49 حلقه گمانه به متراژ کلی 8549 متر است. محدوده مورد مطالعه حدود 132 هکتار و تغییرات عیار آهن در محدوده از 66/0 درصد تا 64 درصد است. مدلسازی کانسار در این محدوده با نرم‌افزار SURPAC و تحلیل‏‌های آماری به‌کمک SPSS انجام شده است. ابعاد بلوک‌‌ها با‌توجه به ‌فواصل کارهای اکتشافی، در راستای X و Y معادل 25 متر و در امتداد محور Z با ‌توجه به ارتفاع پله‌‌های استخراجی در آنومالی‌‌های غربی و مرکزی برابر با 10 متر در‌ نظر گرفته شد. همچنین زیربلوک‌‌هایی در امتداد مرزهای ماده‌ معدنی در مدل اضافه شده و تعداد 2100 بلوک ساخته شد. تخمین ذخیره کانسار IV بر اساس مقادیر مختلف عیار حد و با دو روش کریجینگ و عکس مجذور ‌فاصله ارایه شده است. تناژ برآورد شده بر اساس عیار حد 20 درصد با روش کریجینگ معادل 12985979 تن و در روش عکس مجذور فاصله 12907748 تن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reserve Estimation of IV Deposit of Sangan Iron Ore Mine using Geostatistical Method and SURPAC Software

نویسندگان [English]

  • Reza Rooki 1
  • Mohammad Naser Mohammadi 2
  • Mohsen Safari 3
1 Department of Mining, Civil and Chemical Engineering, Birjand University of Technology, Birjand
2 Graduated from Birjand University of Technology with a master's degree in mining exploration and mining expert in Sangan iron ore mine
3 Department of Mining, Civil and Chemical Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this study, the assessment and reserve estimation of the IV (Madanjo) deposit as one of the eastern anomalies of Sangan iron mines, has been done using geostatistical methods. The used data in this study include topographic data and 49 boreholes information with a total drilling of 8549 meters. Reserve modeling was performed by SURPAC software and statistical analysis was done using SPSS. The dimensions of the blocks according to the distances of exploration works, in the direction of X and Y are equal to 25 meters and along the axis of Z is equal 10 meters according to the bench height in the western and central anomalies. Also, sub-blocks were added along the mineral boundaries in the model and 2100 blocks were built. The reserve estimation of IV deposit has been presented based on different values of cut off grades using kriging and inverse distance square methods. The estimated tonnage based on 20% cut off grade with the kriging method is equal to 12985979 tons and in the inverse square method is 12907748 tons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reserve estimation
  • Sangan iron mines
  • IV (Madanjo) deposit
  • Geostatistical methods
  • SURPAC software
منابع احمدی، ر، سادات کوهی، م، 1397، تخمین و رده‌بندی ذخیره کانسار سرب و روی اره گیجه رباط خمین استان مرکزی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری، یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی 12(24): 39-53.## بومری، م، 1371، بررسی ژنز کانسار آهن سنگان خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.## حسنی‌پاک، ع، 1377، زمین‌آمار (ژئواستاتیستیک)، انتشارات دانشگاه تهران.## حسینی، م ع، 1387، تعیین محدوده بهینه نهایی و برنامه‌ریزی تولید آنومالی A سنگ آهن سنگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود.## حکمت نژاد، ا.، حسنی پاک، ع ا(1390) تخمین توزیع عیار مس با استفاده از تخمینگر غیرخطی کریجینگ انفصالی مطالعه موردی- معدن مس سونگون، نشریه مهندسی معدن 6(12): 11-19.## دهقانی جوزم، م؛1390؛ محاسبه ذخیره و مدلسازی زمین‌شناسی معدن مس میدوک بر اساس اطلاعات حفاری اکتشافی و چال‌‌های استخراجی به روش زمین‌آمار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.## شرکت ‌مهندسی ‌معدنکاو، 1388، گزارش مدلسازی، تیپ‌‌بندی و محاسبه ذخیره کانسار آهن دردوی سنگان.## شرکت مهندسی معدنکاو، 1389، گزارش ‌نقشه زمین‌شناسی 1:2000 کانسارهای آهن محدوده شرقی سنگان.## شرکت ‌مهندسی‌کاوشگران، 1394، گزارش ارزیابی ذخیره آهن آنومالی A معدن سنگان.## شریف‌زاده، ه، 1395، برنامه‌ریزی تولید در ‌آنومالی A معدن سنگ‌آهن سنگان به ‌وسیله نرم‌افزار NPV Scheduler، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.## شریف‌زاده، ه، 1395، برنامه‌ریزی تولید در‌آنومالی A معدن سنگ‌آهن سنگان به ‌وسیله نرم‌افزار NPV Scheduler، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.## صفری، و.، منجزی، م.، خادمی حمیدی، ج (1394( تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ترکیبی کریجینگ و فاکتورهای خود همبستگی مینیمم- ماکزیمم. نشریه مهندسی معدن 12(37):11-20.## طرح ‌جامع بهره‌برداری بهینه ‌از منابع معدنی سنگ ‌آهن سنگان، 1392، گزارش مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی، شرکت‌ مهندسی‌کانی‌کاوان‌ شرق## عباداللهی، م، 1396، طراحی اکتشاف و استخراج معدن به وسیله نرم‌افزار GEMCOM SURPAC.## غلامی حاجی‌محمدی، ح،1390، ارزیابی ذخیره آنومالی مرکزی سنگ‌آهن سنگان (باغک) با استفاده ‌از نرم‌افزار دیتاماین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.## کشمیری، ب.، خدایاری، ع، ا و جعفری، ا، 1383، کاربرد نرم‌افزار Datamine در برآورد ذخیره کانسار انگوران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.## لیاقت، س.، حسینی، م.، حاجی‌آقا محسنی، ج.، رونقی، س، 1385، استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ معمولی در تخمین ذخیره آنومالی شماره 3 معدن آهن گل گهر، جنوب غربی سیرجان، دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.## مجدی‌فر، س، کمالی، غ، 1392، تخمین عیار‌آهن در‌آنومالی‌های تپه‌قرمز معدن سنگ آهن‌سنگان با‌ استفاده ‌از سه ‌الگوریتم فازی، عصبی و تطبیقی، مقاله روش‌های تحلیلی و عددی در‌ مهندسی معدن.## محمدی، م ن، 1398، تخمین‌ذخیره آنومالی‌های شرقی(کانسار (IV معدن ‌سنگان با استفاده از نرم‌افزار SURPAC، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی بیرجند.## مدنی، ح (1373) مبانی زمین‌آمار، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.## Annels, A.E (2012) Mineral deposit evaluation: a practical approach, Springer Science & Business Media.## Daya AA (2015) Ordinary kriging for the estimation of vein type copper deposit: a case study of the Chelkureh. Iran J Min Metall A Min 51(1):1–14.## Daya, AA (2012), Reserve estimation of central part of Choghart north anomaly iron ore deposit through ordinary kriging method, International Journal of Mining Science and Technology 22(4), 573-577.## Dayani M, Mohammadi J (2010) Geostatistical assessment of Pb, Zn and Cd contamination in near-surface soils of the urban-mining transitional region of Isfahan. Iran Pedosphere 20(5):568–577.## Kasmaeei, S., gholamnejad, J., yarahmadi, A (2010), Reserve estimation of the high phosphorous stockpile at the Choghart iron mine of Iran using geostatistical modeling",Mining Science and Technology 20(6), 855-860.## Kis IM (2016) Comparison of Ordinary and Universal Kriging interpolation techniques on a depth variable (a case of linear spatial trend), case study of the Sandrovac Field. Rudarsko Geolosko NaftniZbornik 31(2):41–58.## Tutmez B (2009) Use of hybrid intelligent computing in mineral resources evaluation. Applied Soft Computing 9(3):1023–1028.## Zerzour O , Gadri L , Hadji R , Mebrouk F & Hamed Y (2021), Geostatistics-Based Method for Irregular Mineral Resource Estimation, in Ouenza Iron Mine, Northeastern Algeria, Geotechnical and Geological Engineering 39, 3337–3346.##