بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه لرستان،گروه معدن

2 استادیار گروه فرآوری، دانشگاه لرستان، گروه معدن

3 استادیار گروه استخراج، دانشگاه لرستان، گروه معدن

چکیده

معدن سرب و روی گل زرد در شهرستان الیگودرز استان لرستان واقع شده است و میانگین عیار سرب و روی در این کانسنگ سولفیدی به ترتیب 68/4 و 88/15درصد است. تحقیقات نشان داده است که سرب موجود در کانسنگ به ‌وسیله یون‌های کلر به صورت کمپلکس محلول در می‌آید به همین منظور فروشویی مستقیم سرب بر روی کانسنگ این معدن به‌وسیله مخلوط اسید کلریدریک و محلول اشباع نمک طعام انجام گرفت و تاثیر هر یک از پارامترها مانند دما، زمان، درصد جامد پالپ، دور هم‌زدن و غلظت اسید کلریدریک در فروشویی سرب به صورت سناریو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای غلظت اسید کلریدریک، درصد جامد پالپ و زمان بیشترین تاثیر و هم‌زدن پالپ و دما کمترین تاثیر را بر روی بازیابی سرب دارند و در نهایت تحت شرایط بهینه غلظت نمک طعام 355 گرم بر لیتر، زمان60 دقیقه، دما 50 درجه سانتی‌گراد، درصد جامد پالپ 10 درصد و غلظت اسید کلریدریک 5/1 مول بر لیتر و دور همزنی 1000 دور بر دقیقه، بازیابی فروشویی سرب حدود 7/91 درصد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of parameters affecting on direct lead leaching From Gole Zard mine

نویسندگان [English]

  • nilufar abdali 1
  • seyed mohammad seyed alizadeh ganji 2
  • mohammad hayati 3
1 mine engineering department , lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University
3 assistance professor mine engineering department lorestan university
چکیده [English]

lead and zinc mine of Gole zard is located in ALigudarz city of Lorestan province and the grade of galena and sphalerite minerals in this sulfide ore is 5.4% and 23.7%, respectively. Research has shown that lead in ores is complexed by chlorine ions. For this purpose direct lead leaching was performed on the ore of this mine by mixing hydrochloric acid and NaCl solution and the effect of each of the parameters of temperature, time, pulp density, stirring and hydrochloric acid concentration on lead leaching was investigated. The results showed that the parameters of hydrochloric acid concentration, pulp density and time had the most effect and pulp stirring time and temperature had the least effect on lead recovery and finally under optimal conditions of 60 minutes, temperature 50 ° C, pulp density 10%, hydrochloric acid concentration 15% and the stirring speed 1000 rpm, the lead recovery was obtained about 91.7%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gole Zard mine
  • hydrochloric acid leaching
  • NaCl saturation solution
  • lead leaching
منابع 1. اکبرزاده اطاق‌سرا، سید مرتضی،. « بررسی اقتصادی کارخانه فرآوری 3000 تنی سرب و روی کوشک»،. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، (1380).## 2. قربانی، منصور.، «دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران»، وزارت صنایع و معادن، (1381).## 3. یراقی، علی.، « ترکیبات فلزی عنصرها و کاربردهای آن‌ها در صنعت»، انتشارات صنایع و معادن،. (1382).## 4. QIN W., LIU H., TANG S., SUN W., “Preparation of lead sulfate powder directly from galena concentrates”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol.19, , PP.479–483 April (2009).## 5. Vasilev V. V. and Muratova N. E., “PHase Analysis of lead ores”, Uchen. Zap.leningr. gos. Univ., A.A. Zhdanova, No.211, Ser Khim. Nauk, vol.15, PP. 129.129-134, (1957).## 6. چراغی. علی، "بررسی پارامترهای موثر در لیچینگ مستقیم کانسنگ سولفیدی روی معدن گل زرد الیگودرز"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، (1399).## 7. Mandre, N.R., and Sharma, T., 1993, Preferential leaching of lead zinc complex sulphide ore using ferric chloride. International Journal of Mineral Processing## 8. وفایی فرد. مجید، بازیابی سرب موجود در باطله بدست آمده از فرآیند لیچینگ کانه اکسیده روی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1382.## 9. رضوی‌زاده، حکمت.، ذاکری، علیرضا.، فکورفر، محمد.، «فرآوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرومتالورژی: بررسی سنتیک انحلال غیر‌اکسایشی در محلول‌های اسیدی»، نشریه دانشکده فنی، (۱۳۷۱).## 10. عبدالهی، محمود.، کلینی، سید محمدجواد.، وفایی فرد، مجید.، « بازیابی سرب موجود در پسماند باقی مانده از فرآیند لیچینگ کانه اکسیده روی به روش هیدرومتالورژی»، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 26، شماره 1، (1386).## 11. CORREIA, M,. CARVALHO, J.R,. "Technical note Chloride Leaching of Portuguese Lead concentrates", Minerals Engineering, Vol. 5, No. 2, (1992).## 12. Farahmand, F., Moradkhani, D., Safarzadeh, M. S., and Rashchi, F., “Brine Leaching of Lead-Bearing Zinc Plant Residues: Process Optimization Using Orthogonal Array Design Methodology,” Hydrometallurgy, Vol. 95, No. 3-4, pp. 316-324, (2009).## 13. Zarei, H., Safari, M., Abdi, M., Heydari. M., “The effects of present ions in lead sulfate halide leaching from zinc leaching plant residual cake”., The Lead – Zinc Conference organized by GDMB, June 14-17, 2015, Dusseldorf, Germany, (2015).## 14. سیدقاسمی، سید مهیار.، عزیزی، اصغر.، "نقش عوامل مختلف لیچینگ در بازیابی سرب و روی از کانه‌های اکسید روی کم عیار"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، تهران، موسسه مدیریت دانش شباک، دانشگاه تهران، (1395).## 15. Azizi, A., Asadi, T., Lee, J., Jahani, M., "Leaching of zinc from a lead-zinc flotation tailing sample using ferric sulpHate and sulfuric acid media", Journal of Environmental chemical engineering, pp 305-350, (2017).## 16. J. E. Anderson, J. Halpern and C. S. Samis, “Kinetics of Oxidation of Galena in Sodium Hydroxide Soloutions under Oxygen Pressure”, Trans. AIME, Vol.197PP. 554-558, (1953).## 17. Gupta C. K. and Mukherjee T. K., “Hydrometallurgy in Extraction Processes –Vol 1”, CRC Press, (1990).## 18. خدایی، ح.، "بررسی عوامل موثر بر فلوتاسیون معدن گل زرد الیگودرز و بازیابی نقره از کنسانتره آن به روش لیچینگ". پایان‌نامه ارشد، دانشگاه لرستان، (1398).## 19. لطفعلیان.م، رنجبر.م، "بیوفروشویی کانسنگ کالکوپیریتی کم‌عیار با استفاده از باکتری‌های ترموفیل‌" نشریه علوم و مهندسی جداسازی، دوره اول، شماره اول، صفحه 57 تا 65، (1388).## 20. حبشی، فتحی،. «هیدرومتالورژی پیشرفته»، ترجمه محمود عبدالهی و ضیا‌الدین شفاهی، انتشارات دانشگاه شاهرود، چاپ دوم، (1391).##