بررسی تاثیر شکاف بر میرایی لرزش زمین ناشی از انفجار به روش عددی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روشهای کاهش لرزش انتقالی ناشی از انفجار، استفاده از ناپیوستگیهای باز است. در این تحقیق، تاثیر شکاف بر میرایی امواج ناشی از انفجار به کمک روش عددی بررسی شده است. مدلسازی محیط انفجار با ایجاد یک چال انفجاری و ثبت سرعت ذرات در نقاط چهار ناحیه مختلف در فواصل مختلف از انفجار انجام شده است. همچنین با ایجاد شکاف و تغییر عمق آن تاثیر حضور، موقعیت و عمق شکاف بدست آمده است. میزان کارآیی موقعیت شکاف در دو حالت ایزوله کردن فعال و غیر فعال هم بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که با ایجاد شکاف میتوان لرزش زمین را تا 85 درصد کاهش داد. البته تاثیر این میرایی در سطح به مراتب از نقاط واقع در عمق، بیشتر است. همچنین بیشترین تغییر میرایی در اولین گام ایجاد شکاف )معادل نصف طول چال( ایجاد میشود که مقدار آن در مناطق نزدیک به انفجار حدود 40 درصد و در نواحی دارای فاصله بیشتر از انفجار حدود 10 درصد است. در این تحقیق مشخص شد که بین نسبت عمق شکاف به طول چال و مقدار میرایی حاصل ارتباط مناسبی با ضریب تصمیمگیری (R2) حدود 9 / 0 برقرار است ولی بین پارامتر فاصله شکاف از چال و مقدار میرایی رابطه کلی مناسبی در همه حالات بدست نمیآید. این بررسی نشان میدهد که تاثیر روش غیر فعال در میرایی لرزشهای سطحی از روش فعال بیشتر است و در مقابل اگر ملاک، نقاط واقع در عمق باشد روش فعال مناسبتر است. با این وجود، اگر عمق شکاف زیاد شود تاثیر هر دو روش به هم نزدیک می- شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of slot on Attenuation of the blast-induced land vibration by Numerical Modeling

نویسنده [English]

  • mehdi pourghasemi sagand 1
1
2
چکیده [English]

One of the solutions to reduce the transmission of blast-induced ground vibration may be application of open discontinuity as a barrier to the seismic wave path. In this study, the slot effect on the attenuation of blast-induced vibration by the numerical methods is investigated. Modeling the blasting environment has been done through creating a blast hole and recording particle velocity in the four different zones within close to far from blasting. Also by creating a slot and changing its depth, the effect of slot's position and depth is achieved. The effectiveness of the slot position in two states of active and passive isolation has also been investigated. The results of the study show reduction of ground vibration up to 85% by employment of slot. However, the effect of this attenuation at surface is higher than the deep position. Also the biggest change in attenuation is created in the first step of creating a slot (equal to half the length of the hole) that it is about 40% in near zones and about 10% in far zones. In this this investigation, analysis of the data sets resulted in best fitting relationship between the slot depth and attenuation with excellent determination index (R2=0.9). This study shows that the passive method in attenuation of surface vibrations is more effective than active method. However, as the slot depth increases, the effectiveness of both methods gets close together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blast-induced ground vibration
  • autodyn
  • active and passive isolation
  • attenuation