بررسی اثرات محیط ‏زیستی صنایع چدن با استفاده از روش‌هایTOPSIS و ‏TOPSIS فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات محیطزیستی صنایع چدن با استفاده از روش   TOPSISو TOPSIS فازی انجام شد. بدین منظور صنایع چدن پارس ساوه واقع در 10 کیلومتری شمال‏شرقی شهرستان ساوه به‏عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در این پژوهش، در ارزیابی پیامدهای محیط‏زیستی از مدل‏های  TOPSIS و F-TOPSIS ‌که از مدل‌های تصمیم‏گیری چندمعیاره هستند استفاده شد. نتایج رتبه‌بندی آثار حاکی از آن است که در هر دو روش افت کیفیت هوا با شاخص شباهت برابر با 748/0 و میزان CLi برابر با 743/0؛ کاهش سطح آب زیر زمینی با شاخص شباهت برابر با 737/0 و میزان CLi برابر با 548/0؛ و افزایش تراز صوت و ارتعاش با شاخص شباهت برابر با 732/0 و میزان CLi برابر با 529/0 هر سه با ماهیت منفی در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. در روش TOPSIS، ایجاد  شغل و رفاه با میزان CLi برابر 436/0 با ماهیت مثبت و اختلالات تنفسی و ریوی با میزان CLi برابر با 429/0 با ماهیت منفی و در F-TOPSIS، بیماری‏های چشمی با شاخص شباهت برابر با 732/0 و اختلال در مهاجرت حیات‏وحش با شاخص شباهت برابر با 731/0 هر دو با ماهیت منفی در رتبة چهارم و پنجم قرار دارند. مزیت TOPSIS در ارزیابی آثار محیط‏زیستی، رتبه‌بندی آثار مثبت و منفی با استفاده از معیارهای متفاوت است. هنگامی که قضاوت‏ها و نظرات مبهم و نادرست است، F-TOPSIS، تکنیک ارجح است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aassessment of environmental impacts of cast iron industries using TOPSIS and F-TOPSIS methods, case study: Pars Saveh cast iron industries

نویسندگان [English]

  • Sahar Rezayan 1
  • Morvaridsadat Masoudi 2
  • Seyedali Jozi 3
چکیده [English]

This study is aimed to assess the environmental impact of cast iron industries using TOPSIS and fuzzy TOPSIS techniques. For this purpose, Pars Saveh cast iron industries located 10 km north east from Saveh town was chosen as the case of this study. In this research, in assessing the environmental impact, TOPSIS and Fuzzy TOPSIS as multi-criteria decision models, were used. The results of ranking the impacts showed in both methods, air quality reduces with similarities index equals to 0.748 and CLi equals to 0.743, ground water level drops with similarities index equals to 0.737 and CLi equals 0.548 and sound level and vibration increases with similarities index equals to 0.732 and CLi 0.529. All three impacts with negative natures are ranked from the first to third. 
In TOPSIS method, job creating and prosperity, with 0.436 in CLi, with the positive nature and respiratory disorders with CLi of 0.429 with negative nature and in F-TOPSIS, eye disease with similarity index equal to 0.732 and disruption in wild life migration with similarities index equals to 0.731 both with negative nature are ranked fourth and fifth. The advantage of TOPSIS in environmental impacts assessment is ranking the positives and the negatives impacts using different criteria. When judgments and opinion are vague and inaccurate, F-TOPSIS is the preferred technique.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessment
  • multi-criteria decision making
  • fuzzy approach
  • TOPSIS
  • F-TOPSIS