تعیین مناطق با پتانسیل بالای سرب و روی منطقه ایرانکوه اصفهان در محیط GIS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در امر اکتشاف ذخایر معدنی یکی از روش های مهم و در عین حال اجتناب ناپذیر محسوب می‌‌شود، به همین منظور در این مقاله توانایی الگوریتم اوزان شواهد در سیستم اطلاعات جغرافیائی با دقت و صحت بالا برای تلفیق داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی، سنجش از دور و استخراجی جهت تعیین و تمیز نقاط امید بخش ماده معدنی در مطالعه موردی  ناحیه ایرانکوه اصفهان به نمایش گذارده شده است. به دلیل استفاده داده های سنجش از دور جهت استخراج یک سری لایه های اطلاعاتی ابتدا داده های سنجش از دور ASTER  وETM+  منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات لازم جهت تهیه و تکمیل بعضی از لایه های اطلاعاتی استخراج گردیده است. سایرلایه‌های شاهد از مدارک موجود برای استفاده در محیط GIS تهیه شده است.  سپس با استفاده از روش اوزان شواهد،  اوزان برای هشت لایه ژئوفیزیک، گسل،  ژئوشیمی، دولومیت، نقاط دارای کانی سازی باریت، رخنمون ماده معدنی، اکسیداسیون و هیدروکسیدها محاسبه گردیده است و میزان وابستگی لایه‌ها با استفاده از آزمون استقلال شرطی مورد بررسی قرار گرفته است. نقشه نهایی پتانسیل سنجی با استفاده از روش های اوزان شواهد ترسیم و اولویت بندی مناطق مستعد بر اساس اوزان هشت لایه کنترل کننده کانی سازی برحسب احتمال رخداد ماده معدنی و عدم قطعیت نشان داده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در محدودة معادن فعلی، پتانسیل سرب و روی دارای بالاترین میزان بوده و در بخش های غربی معدن گوشفیل تا تپه سرخ، غرب معدن تپه سرخ و شمال کلاه دروازه مناطق مستعد جهت تمرکز عملیات اکتشافی وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of Parts Bearing High Potential of Pb-Zn at Irankhoh Region in Isfahan in GIS Environment

نویسندگان [English]

  • N Fathianpour 1
  • R Ghaedrahmati 2
  • M Hazery 2
1 Isfahan University of Technology
2 Lorestan University
چکیده [English]

Nowadays, using GIS in exploration of mineral deposits is among the important, and of course, indespensible methods. Accordingly, the algorithm of Weights of Evidence in GIS has been employed in this paper for integrating data from geological, exploration and mining sources in order to detect and discriminate areas bearing high potential of minerals in Irankoh of Isfahan as a case study.      In order to obtain and complete some evidential layers the remotely sensed digital imagery from multi-spectral satellites including Landsat ETM+ and Aster sensors of the region were processed in the first stage. Other evidential layers such as geophysical, geochemical, Barite outcrops, surficial ore indications and known deposit training sites were created using information available in many exploratory reports and maps.      Using weights of evidence approach, the weights for above eight separate evidential layers including geophysical, geochemical, faulting, dolomitization, baritization, ore indications, oxidation and hydroxylation layers were calculated and in the mean time, the conditional independencies were evaluated using chi-square statistical test.  The final favorability map for further follow-up priorities in the frame of systematic exploration was drawn, and based on this map the regions with ranked prospectivities were identified. The results show that parts of Roomarmar region, areas to the west of Gooshfil mine, east of Tappeh-Sorkh mine, north of Kolahdarwazeh mine and lastly west of Tappeh-Sorkh mine with lowest prospectivity are respectively areas to be considered for further exploration programs.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploration
  • GIS
  • Remote Sensing
  • Weights of evidence
  • Irankhoh