کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
پیش‌بینی ضریب بهره‌وری ماشین‌های حفر تونل بدون سپر

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 1-10

مهدی یاوری؛ سعید مهدوری


پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی

دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 43-52

مرتضی احمدی؛ علی یزدیان؛ محسن صائمی