مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های هیدروکربنی با استفاده از داده‌های پیرولیز راک- اول و مدل آرنیوس درمیدان نفتی آغاجاری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 دانشجو

4 دانشگاه امام خمینی

چکیده

در این تحقیق ، کاربرد مدل آرنیوس به عنوان مدلی سینتیکی مناسب، برای ارزیابی در صد نفت زایش شده در سنگ منشا نشان داده شده است. بدین منظور سنگ‌های منشا احتمالی سازندهای گدوان، کژدمی و پابده در میدان نفتی آغاجاری برای بررسی نحوه کاربرد روش آرنیوس مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق وضعیت بلوغ سنگ منشاء و همچنین تعیین درصد زایش نفت در میدان نفتی آغاجاری تعیین شد. بررسی ژئوشیمیایی سازندها نشان داد که از میان سازندهای موجود در میدان نفتی آغاجاری، سازندهای پابده و کژدمی به عنوان اصلی‌ترین سنگ‌های منشأ این میدان نفتی مطرح است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که پتانسیل تولید هیدروکربن سازندهای پابده، کژدمی و گدوان به ترتیب خیلی خوب، خوب- خیلی خوب و فقیر است و کروژن غالب در آنها به ترتیب از نوع II و II-III و III می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از بازسازی تاریخچه تدفین و مدل‌سازی حرارتی‌، سازند کژدمی با توجه به مقدار کربن، پتانسیل زایش و بلوغ حرارتی، به‌عنوان سنگ منشاء مناسب در میدان آغاجاری معرفی می‌شود. براساس مدل آرنیوس نرخ تبدیل در میدان نفتی آغاجاری برای سنگ منشاء کژدمی از پتانسیل هیدروکربن زایی خوب تا عالی برخوردار است (%X=100). سازند پابده نیز دارای پتانسیل هیدروکربن زایی خوب تا عالی بوده، و وارد پنجره نفتی شده‌ است ( %X=99/59). در حالیکه سازند گدوان بعلت رژیم حرارتی نامناسب وارد پنجره نفت زایی نشده و دارای TTI پایینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical studies of hydrocarbon source rocks using Rock-Eval Pyrolysis data with special regard to Arrhenius model‌, Ahwaz oilfield

نویسندگان [English]

 • saeedeh senemari 1
 • bijan maleki 2
 • Abuzar Bazvandi 3
 • parviz Armani 4
1 ikiu
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering
3 Msc
4 ikiu
چکیده [English]

In this study, the application of Arrhenius model as a suitable kinetic model for estimating the percent of oil produced in the source rock has been demonstrated. In this study, the Kazhdumi, Gadvan and Pabdeh formations as possible source rocks are considered to illustrate the application of the Arrhenius method, in Aghajari oilfield. In this research, the maturity of the source rock and the percentage of oil generation in the Aghajari oilfield were determined. The geochemical survey of formations showed that the Pabdeh and Kazhdumi formations are the main source rocks in the Aghajari oilfield. The results show that the hydrocarbon production potential of the Pabdeh, Kazhdumi and Gadvan formations are very good, good- very good and poor, respectively. The dominant Krogene in the Pabdeh, Kazhdumi and Gadvan formations are II, II-III and III, respectively. Based on the results of burial history reconstruction and thermal modeling, the Kazhdumi Formation is introduced in terms of carbon content, reproductive potential and thermal maturation as a suitable source rock in Aghajari oilfield. According to Arrhenius model, the Kazhdomi source Rock have a good to excellent hydrocarbon potential (X% = 100). Also, the Pabdeh Formation to be has a good to excellent hydrocarbon potential and entered the petroleum window (% X = 99/59). While, the Gadvan Formation did not entered the oil window, as well as has a lower TTI.

کلیدواژه‌ها [English]

 • kinetic
 • source rock
 • Arrhenius
 • Oilfield Aghajari

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 03 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1399