نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه استخراج، دانشکده فنی و مهندسی

2 مدیر گروه استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده اقتصاد و مدیریت، مدیر گروه مدیریت صنعتی

10.22034/ijme.2020.103849.1703

چکیده

در این تحقیق، یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده همراه با یک رابط کاربر گرافیکی برای اندازه‌گیری، ارزیابی و ارائه سیاست بهبود بهره وری در معادن مطابق با چرخه مدیریت بهره‌وری طراحی و پیاده‌سازی شده است. سیستم خبره شامل مجموعه قواعد مرتبط با نحوه محاسبه و تحلیل شکاف بهره وری بوده و موتور استنتاج بر مبنای تحلیل قواعد پیشرو است. سیاست‌های کلان بهبود بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی ارائه می‌شود. به‌منظور ارزیابی متغیرهای مؤثر و تعیین اهمیت نسبی این سیاست ها، یک سیستم استنتاج فازی مبتنی بر نظرات خبرگان نیز پیاده‌سازی شده است. برای بررسی کارکرد سیستم، از داده‌های یک مجتمع تولید طلا در یک دوره هشت ساله استفاده‌ و شاخص های مختلف در حوزه های فنی، مالی، منابع انسانی و بازار تدوین و تحلیل شده است. برای شاخص‌های با رشد نامطلوب، هفت سیاست بهبود ارائه شده که بیشترین و کمترین سهم به ترتیب مربوط به سیاست "بهبود فرایند تولید" و "مدیریت منابع انسانی" است. بر اساس ارزیابی 40 مؤلفه کیفی، 21 مورد در وضعیت بهبود سریع قرار گرفت. همچنین پس از اجرای سیستم استنتاج فازی، سیاست "کاهش مصرف انرژی" با اهمیت 56% دارای بیشترین اهمیت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and utilizing expert systems for evaluating mining productivity

نویسندگان [English]

  • Hossein Fanoudi 1
  • Ahmad Reza Sayadi 2
  • Ali Rajabzadeh 3

1 Mining Dept., Faculty of Eng.

2 Head of Mine Exploitation of Mining Dept. Tarbiat Modares University

3 Faculty of Management and economics

چکیده [English]

In this research, a rule-based expert system, with a graphical user interface, has been designed and implemented to measure, evaluate and provide a policy of improving mining productivity corresponding to the productivity management cycle. The expert system includes a set of rules related to how to calculate and analyze the productivity gap, and the inference engine is based on the analysis of the leading rules. Major policies are being improved based on quantitative and qualitative indicators. In order to evaluate the effective variables and to determine the relative importance of these policies, a fuzzy inference system based on expert opinions has also been implemented. To evaluate system performance, data from a gold mining complex was used for a period of eight years, and various indicators were developed in technical, financial, human resources and markets. For undesirable growth indicators, seven improvement policies were presented, with the highest and lowest share being related to the policy of "improving the production process" and "human resource management." Based on the evaluation of 40 qualitative components, 21 cases were in a rapid recovery situation. Also, after implementing the fuzzy inference system, the policy of "reducing energy consumption" with the importance of 56% was the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • Expert system
  • Indicator
  • IPA matrix