نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

2 هیأت علمی-دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی

4 دانشکده مکانیک و معدن، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا

چکیده

تعیین محدوده بهینه کارگاه و زمان‌بندی تولید بهینه، دو بخش مهم در طراحی معادن زیرزمینی می‌باشند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نتایج بهینه‌سازی هر بخش بر بخش دیگر تأثیر بسزایی دارد، لذا بهینه‌سازی این دو بخش به صورت مجزا نمی‌تواند بهینگی را تضمین کند؛ چراکه در روش‌ مجزا، اثرات و تعاملات بین بخش‌های مختلف طراحی نادیده گرفته می‌شود و این روش‌ قادر به مدیریت مسائل و مشکلات بین بخش‌هایی نیست. در سالهای اخیرگرایش به روش‌ بهینه‌سازی همزمان و یکپارچه بخش‌های مختلف معدنکاری زیرزمینی توجه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که در آن بخش‌های مختلف در فرایند طراحی معدنی به‌صورت همزمان بهینه‌سازی می‌شود و منجر به تولید طرح‌های معدنی سودآورتر می‌شود. در مطالعه حاضر، یک مدل ریاضی عدد صحیح برای بهینه‌سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان‌بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی توسعه داده‌شد؛ سپس مدل ارائه شده بر روی یک کانسار آهن اجرا و نتایج حاصل از بهینه‌سازی همزمان با روش مجزا مقایسه شد. نتایج نشانگر آن بود که روش بهینه‌سازی همزمان قادر است نتایج بهینه صحیح را برای تعیین محدوده کارگاه و زمان‌بندی تولید با برآورده سازی تمام محدودیت-های مرتبط با این دو بخش از طراحی معدنکاری زیرزمینی تولید کند. کاربرد این روش روی یک کانسار آهن، منجر به افزایش16درصدی در ارزش خالص فعلی (NPV) نهایی در مقایسه با روش بهینه‌سازی مجزا شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simultaneous optimization of stope layout and production scheduling in sublevel stoping method

نویسندگان [English]

  • Sorayya Foroughi 1
  • Jafar Khademi Hamidi 2
  • masoud monjezi 3
  • Micah Nehring 4

1 Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University

3 Academic member

4 School of Mechanical and Mining Engineering, the University of Queensland, Brisbane, Australia

چکیده [English]

Stope layout and production scheduling are two main areas of underground mine planning that have a close relationship with each other such a way that optimization results of each of them have important effects on the other one. Hence, separately optimization of these two areas cannot guarantee the true optimum. Because, in isolated optimization approach often ignores the effects of different planning areas on each other, this is not able to manage issues among different areas. To tackle this problem, simultaneous optimization approaches are developed in recent years which simultaneously optimize the different areas of the mine planning process and lead to more profitable mine plans. In the present research, a mathematical IP model has been developed to simultaneously optimize stope layout and production schedules for sublevel stoping (SLS). Then, the developed model is applied on iron ore operations and obtained results from simultaneous optimization were compared with those of isolated approach. It has been concluded that the simultaneous optimization approach is able to produce the globally optimal scheduling result for the stope layout optimization and scheduling by taking into account all constraints related to both areas. Application of the simultanous optimization method in iron ore operation resulted in a 16 per cent increase in final NPV over the isolated approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultanous optimization
  • isolated optimization
  • stope layout
  • production scheduling
  • integer programming