نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون برش مستقیم بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 46-55]
 • آمینو اسید آل-والین بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 63-74]
 • آنومالی ژئوشیمیایی بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 15-30]
 • آنومالی ژئوشیمیایی مرکب ارتباط بین آنومالی‌های ژئوشیمیایی ناحیه‌ای با تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 به کمک خوشه‌بندی طیفی چهارفرسخ، خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 88-104]

ا

 • اختیار انباشت ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 33-45]
 • ارزش‌گذاری پروژه‌های معدنی ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 33-45]
 • اکتشاف پتانسیل‌های معدنی مدل‌سازی تصویری اکتشاف پتانسیل‌های معدنی با استفاده از ماشین‌ بردار پشتیبان [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 31-50]
 • اکتشاف ناحیه‌ای ارتباط بین آنومالی‌های ژئوشیمیایی ناحیه‌ای با تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 به کمک خوشه‌بندی طیفی چهارفرسخ، خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 88-104]
 • انتخاب روش مناسب ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 68-81]
 • ایران مدل‌سازی تصویری اکتشاف پتانسیل‌های معدنی با استفاده از ماشین‌ بردار پشتیبان [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 31-50]

ب

 • بهینه‌سازی بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 49-62]

پ

 • پارامترهای ژئوتکنیکی ارایه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 1-15]
 • پراش پرتو ایکس تخمین کمی کانی‌های رسی با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف اشعه ایکس (XRD) به روش ریتولد کانسنگ مس سونگون [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 64-74]
 • پروژه معدن B سنگ آهن سنگان ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 33-45]
 • پیش‌بینی انتشار گاز مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس) [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 51-63]

ت

 • تاپسیس جانمایی گمانه‌های تکمیلی برای کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی چند متغیره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 16-32]
 • تصاویر ماهواره‌ی سنتینل 2 ارتباط بین آنومالی‌های ژئوشیمیایی ناحیه‌ای با تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 به کمک خوشه‌بندی طیفی چهارفرسخ، خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 88-104]
 • تقاضای انرژی تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 1-14]
 • تکنیک وزن‌دهی جانمایی گمانه‌های تکمیلی برای کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی چند متغیره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 16-32]
 • تنش خسارت ترک بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 46-55]
 • تنش شروع ترک بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 46-55]
 • تونل انتقال آب کرمان پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین تونلزنی با استفاده از دسته بندی گروهی داده‌های شبکه عصبی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 75-85]
 • تونل پاتاوه- دهدشت ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 68-81]

ج

 • جانمایی گمانه جانمایی گمانه‌های تکمیلی برای کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی چند متغیره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 16-32]

ح

 • حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 1-14]
 • حفر تونل ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 68-81]
 • حقوق ایران نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 36-48]

خ

 • خاک سخت‌شونده تاثیر ویژگی‌های خاک در پیش‌بینی نشست ناشی از حفر تونل در مدل‌های رفتاری مختلف در خط A متروی قم [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 15-35]
 • خوشه‌بندی طیفی ارتباط بین آنومالی‌های ژئوشیمیایی ناحیه‌ای با تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 به کمک خوشه‌بندی طیفی چهارفرسخ، خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 88-104]

د

 • دسته‌بندی گروهی داده‌ها پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین تونلزنی با استفاده از دسته بندی گروهی داده‌های شبکه عصبی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 75-85]
 • دوغاب زیستی بررسی تاثیر مشخصات دوغاب زیستی بر تثبیت سطوح انباشتگاه های معدنی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 1-14]

ر

 • رابطه تجربی ارایه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 1-15]
 • رسوب میکروبی کلسیم کربنات بررسی تاثیر مشخصات دوغاب زیستی بر تثبیت سطوح انباشتگاه های معدنی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 1-14]
 • روش آمارۀ فضایی U بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 15-30]
 • روش اختیارات حقیقی ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 33-45]
 • روش استاندارد بیرونی تخمین کمی کانی‌های رسی با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف اشعه ایکس (XRD) به روش ریتولد کانسنگ مس سونگون [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 64-74]
 • روش ریتولد تخمین کمی کانی‌های رسی با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف اشعه ایکس (XRD) به روش ریتولد کانسنگ مس سونگون [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 64-74]
 • روش سطح پاسخ بررسی تاثیر مشخصات دوغاب زیستی بر تثبیت سطوح انباشتگاه های معدنی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 1-14]

ز

 • زغال‌سنگ مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس) [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 51-63]
 • زمین‌آمار مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 55-67]
 • زمین‌لغزش مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 75-87]

ژ

 • ژئو‌الکتریکی مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 75-87]
 • ژئوفیزیک مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 75-87]

س

 • سنگ معدن طلا بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 49-62]
 • سیانوراسیون بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 63-74]

ش

 • شاخص کیفی توده سنگ ارایه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 1-15]
 • شبکه عصبی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین تونلزنی با استفاده از دسته بندی گروهی داده‌های شبکه عصبی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 75-85]
 • شبکه عصبی کانولوشن مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 55-67]
 • شکست بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 46-55]

ط

 • طراحی آزمایش‌ها بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 49-62]
 • طلای آق دره بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 63-74]
 • طلای اپی‌ترمال بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 15-30]
 • طلای پویا زرکان بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 63-74]

ع

 • عدم قطعیت‌ها ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 33-45]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 68-81]
 • فروشویی سیانیدی بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 49-62]

ق

 • قیمت حقیقی انرژی تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 1-14]

ک

 • کانی‌های رسی تخمین کمی کانی‌های رسی با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف اشعه ایکس (XRD) به روش ریتولد کانسنگ مس سونگون [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 64-74]
 • کریتیک جانمایی گمانه‌های تکمیلی برای کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی چند متغیره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 16-32]

گ

 • گاز متان مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس) [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 51-63]
 • گردوغبار معدنی بررسی تاثیر مشخصات دوغاب زیستی بر تثبیت سطوح انباشتگاه های معدنی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 1-14]
 • گلایسین بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 49-62]
 • گمانه تکمیلی جانمایی گمانه‌های تکمیلی برای کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن‌دهی و رتبه‌بندی چند متغیره [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 16-32]
 • گناباد مدل‌سازی تصویری اکتشاف پتانسیل‌های معدنی با استفاده از ماشین‌ بردار پشتیبان [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 31-50]

ل

 • لرزه‌نگاری انکساری مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 75-87]
 • لیچینگ طلا بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 63-74]

م

 • ماشین‌بردار پشتیبان مدل‌سازی تصویری اکتشاف پتانسیل‌های معدنی با استفاده از ماشین‌ بردار پشتیبان [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 31-50]
 • مترو خط A قم تاثیر ویژگی‌های خاک در پیش‌بینی نشست ناشی از حفر تونل در مدل‌های رفتاری مختلف در خط A متروی قم [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 15-35]
 • مدل پیش‌بینی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین تونلزنی با استفاده از دسته بندی گروهی داده‌های شبکه عصبی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 75-85]
 • مدل رفتاری دراگر پراگر تاثیر ویژگی‌های خاک در پیش‌بینی نشست ناشی از حفر تونل در مدل‌های رفتاری مختلف در خط A متروی قم [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 15-35]
 • مدلسازی مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس) [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 51-63]
 • مدل‌سازی تصویری مدل‌سازی تصویری اکتشاف پتانسیل‌های معدنی با استفاده از ماشین‌ بردار پشتیبان [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 31-50]
 • مدل‌سازی داده‌های شاخص غنی‌شدگی بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 15-30]
 • مدل‌سازی عددی تاثیر ویژگی‌های خاک در پیش‌بینی نشست ناشی از حفر تونل در مدل‌های رفتاری مختلف در خط A متروی قم [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 15-35]
 • مدل سازی عددی المان مجزا بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 46-55]
 • مدل واریوگرام مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 55-67]
 • مس سونگون تخمین کمی کانی‌های رسی با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف اشعه ایکس (XRD) به روش ریتولد کانسنگ مس سونگون [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 64-74]
 • معادن نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 36-48]
 • معادن در حال بهره برداری تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 1-14]
 • معدن سنگان ارایه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 1-15]
 • معدن طبس مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس) [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 51-63]
 • منطقه خوشنامه بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 15-30]

ن

 • نرخ نفوذ پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین تونلزنی با استفاده از دسته بندی گروهی داده‌های شبکه عصبی [دوره 18، شماره 59، 1402، صفحه 75-85]
 • نشست سطح زمین تاثیر ویژگی‌های خاک در پیش‌بینی نشست ناشی از حفر تونل در مدل‌های رفتاری مختلف در خط A متروی قم [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 15-35]
 • نظارت نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 36-48]
 • نقش دولت نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 36-48]

و

 • وارون‌سازی مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 75-87]
 • ورقه چهارفرسخ ارتباط بین آنومالی‌های ژئوشیمیایی ناحیه‌ای با تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 به کمک خوشه‌بندی طیفی چهارفرسخ، خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 58، 1402، صفحه 88-104]

ه

 • هدایت هیدرولیکی ارایه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 1-15]

ی

 • یادگیری عمیق مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق [دوره 18، شماره 60، 1402، صفحه 55-67]