نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش برش مستقیم طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 73-87]
 • آزمون برش خطی سنگ مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تیغه- سنگ در مرز لایه‌های سنگی در حفر تونل با ماشین‏ تونل‏زنی تمام مقطع [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 47-56]
 • آزمون برش مستقیم تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 76-87]
 • آزمون مقاومت کششی مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 37-46]
 • آزمون‌های آزمایشگاهی بررسی استفاده از ترسیب میکروبی کلسیم‌کربنات در ترمیم سنگ‌های ساختمانی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 40-62]
 • آنالیز تصویر تعیین برخط ساختار کف در سلول فلوتاسیون صنعتی مس سونگون [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 40-46]
 • آنالیز مولفه های اصلی ارائه یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهواره ای ASTER [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 28-39]

ا

 • ارزیابی اقتصادی طرح معدنی مطالعه پیش‌امکان‌سنجی احداث کارخانه فرآوری سیار برای معادن بنتونیت در استان خراسان جنوبی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 87-100]
 • استخراج با حلال استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]
 • استخراج ویژگی تعیین برخط ساختار کف در سلول فلوتاسیون صنعتی مس سونگون [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 40-46]
 • الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 76-87]
 • الگوریتم ترکیبی یادگیری رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]
 • الگوریتم چند مرحله‌ای ارائه یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهواره ای ASTER [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 28-39]
 • الگوریتم رقابت استعماری کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 13-25]
 • الگوریتم ژنتیک کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 13-25]
 • ایران مرکزی استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]
 • ایمنی و بهداشت رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]

ب

 • بتن اثر سولفات سدیم و یون کلر بر خواص بتن‌های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 55-67]
 • بتن قلیافعال مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 37-46]
 • بنتونیت مطالعه پیش‌امکان‌سنجی احداث کارخانه فرآوری سیار برای معادن بنتونیت در استان خراسان جنوبی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 87-100]
 • بهینه‌سازی کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 13-25]

پ

 • پودر زئولیت اثر سولفات سدیم و یون کلر بر خواص بتن‌های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 55-67]

ت

 • تئوری اعداد Z رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]
 • تحلیل پوششی داده‌ها و روش ناپارامتری مقایسه کارایی صنایع معدنی بورسی فعال در ایران [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 1-10]
 • تحلیل ریسک مطالعه پیش‌امکان‌سنجی احداث کارخانه فرآوری سیار برای معادن بنتونیت در استان خراسان جنوبی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 87-100]
 • تخصیص و گسیل کامیون - شاول کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 13-25]
 • تخمین پتروفیزیکی حجم رس کاربرد شبکه عصبی در ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یک چاه تولیدی واقع درجنوب غرب ایران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 1-13]
 • تخمین‌ذخیره تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 21-39]
 • تخمین عمق تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 73-98]
 • تراکم پذیر همگرایی سریع‌تر روابط ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از روابط Δ و K [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 26-36]
 • تراکم ناپذیر همگرایی سریع‌تر روابط ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از روابط Δ و K [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 26-36]
 • ترکیه توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 57-72]
 • ترمیم سنگ بررسی استفاده از ترسیب میکروبی کلسیم‌کربنات در ترمیم سنگ‌های ساختمانی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 40-62]
 • تفسیر مغناطیسی تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 73-98]
 • تلخابه استحصال لیتیم از تلخابه خلیج فارس به کمک نانوذرات منیتیت با پوشش سطحی ارگانوسیلان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 62-72]
 • تهویه همگرایی سریع‌تر روابط ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از روابط Δ و K [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 26-36]
 • تونل‌سازی به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 1-12]
 • تیغه دیسکی مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تیغه- سنگ در مرز لایه‌های سنگی در حفر تونل با ماشین‏ تونل‏زنی تمام مقطع [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 47-56]

ج

 • جبهه‌کار مختلط مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تیغه- سنگ در مرز لایه‌های سنگی در حفر تونل با ماشین‏ تونل‏زنی تمام مقطع [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 47-56]
 • جذب استحصال لیتیم از تلخابه خلیج فارس به کمک نانوذرات منیتیت با پوشش سطحی ارگانوسیلان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 62-72]

چ

 • چاه نمودارها کاربرد شبکه عصبی در ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یک چاه تولیدی واقع درجنوب غرب ایران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 1-13]

ح

 • حفاری مکانیزه بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB -TBM) خط یک متروی تبریز [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 68-88]
 • حوضچه های استحصال نمک استحصال لیتیم از تلخابه خلیج فارس به کمک نانوذرات منیتیت با پوشش سطحی ارگانوسیلان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 62-72]

خ

 • خواص فیزیکی- مکانیکی اثر سولفات سدیم و یون کلر بر خواص بتن‌های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 55-67]

د

 • درزه طبیعی تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 76-87]
 • دریاچه نمک توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 57-72]
 • دسترسی زیستی پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 63-75]
 • دگرسانی‌های هیدروترمال ارائه یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهواره ای ASTER [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 28-39]
 • دوغاب زیستی بررسی استفاده از ترسیب میکروبی کلسیم‌کربنات در ترمیم سنگ‌های ساختمانی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 40-62]
 • دی سی-18 کرون اتر -6 استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]

ر

 • روبیدیم استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]
 • روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تعیین مناطق آنومال ژئوشیمیایی با استفاده از مدل‌سازی آمارۀ U مقادیر فاکتور اصلی چندعنصری (U-PCA) مرتبط با کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 88-104]
 • روش سطح پاسخ بررسی استفاده از ترسیب میکروبی کلسیم‌کربنات در ترمیم سنگ‌های ساختمانی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 40-62]
 • روش گرت به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 1-12]
 • روش واسطه سنگین مطالعه پیش‌امکان‌سنجی احداث کارخانه فرآوری سیار برای معادن بنتونیت در استان خراسان جنوبی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 87-100]
 • رویکرد لی و اولدنبرگ تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 73-98]

ز

 • زیرسیستم ها بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB -TBM) خط یک متروی تبریز [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 68-88]

س

 • ساختار کف تعیین برخط ساختار کف در سلول فلوتاسیون صنعتی مس سونگون [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 40-46]
 • سرباره‌کوره‌آهنگدازی مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 37-46]
 • سرب و روی پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 63-75]
 • سرب و روی مهدی آباد تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 14-27]
 • سنگ‌آهن سنگان تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 21-39]
 • سنگ‌های متاسوماتیک استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]
 • سیال هوا همگرایی سریع‌تر روابط ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از روابط Δ و K [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 26-36]
 • سیانوراسیون مستقیم بررسی افزایش راندمان لیچینگ سیانیدی طلای مقاوم زرشوران با اکسیداسیون درحضور یون فریک [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 47-54]
 • سیستم بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB -TBM) خط یک متروی تبریز [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 68-88]

ش

 • شبکه عصبی کاربرد شبکه عصبی در ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یک چاه تولیدی واقع درجنوب غرب ایران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 1-13]
 • شبیه سازی پیشامد گسسته تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 14-27]
 • شبیه‌سازی شاخص متوالی مدلسازی عیاری کانسار آهن دره‌زیارت کردستان با روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین‌آماری [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 14-37]
 • شبیه‌سازی گوسی متوالی مدلسازی عیاری کانسار آهن دره‌زیارت کردستان با روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین‌آماری [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 14-37]
 • شرایط خورنده اثر سولفات سدیم و یون کلر بر خواص بتن‌های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 55-67]
 • شرکت‌های معدنی مقایسه کارایی صنایع معدنی بورسی فعال در ایران [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 1-10]

ض

 • ضریب زبری درزه طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 73-87]

ط

 • طبقه‌بندی تعیین برخط ساختار کف در سلول فلوتاسیون صنعتی مس سونگون [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 40-46]
 • طبقه‌بندی زبری طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 73-87]
 • طلای زرشوران بررسی افزایش راندمان لیچینگ سیانیدی طلای مقاوم زرشوران با اکسیداسیون درحضور یون فریک [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 47-54]
 • طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 37-46]

ع

 • عمر باقیمانده مفید تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 47-61]

ف

 • فاکتور ریسک تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 47-61]
 • فتوگرامتری بردکوتاه تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 76-87]
 • فرض متناسب بودن تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 47-61]
 • فسفات فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 38-46]
 • فلوتاسیون فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 38-46]
 • فلوتاسیون تعیین برخط ساختار کف در سلول فلوتاسیون صنعتی مس سونگون [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 40-46]
 • فیلتر لجستیک بهبود یافته توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 57-72]
 • فیلترهای تعیین گوشه توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 57-72]

ق

 • قابلیت اطمینان تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 47-61]
 • قابلیت اطمینان بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB -TBM) خط یک متروی تبریز [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 68-88]

ک

 • کارایی فنی مقایسه کارایی صنایع معدنی بورسی فعال در ایران [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 1-10]
 • کانسار IV (معدنجو) تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 21-39]
 • کانسار آهن دره زیارت مدلسازی عیاری کانسار آهن دره‌زیارت کردستان با روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین‌آماری [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 14-37]
 • کانسار آهن دره زیارت تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 73-98]
 • کانه رسوبی فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 38-46]
 • کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی تعیین مناطق آنومال ژئوشیمیایی با استفاده از مدل‌سازی آمارۀ U مقادیر فاکتور اصلی چندعنصری (U-PCA) مرتبط با کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 88-104]
 • کانی‌های رسی کاربرد شبکه عصبی در ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یک چاه تولیدی واقع درجنوب غرب ایران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 1-13]
 • کریجینگ شاخص مدلسازی عیاری کانسار آهن دره‌زیارت کردستان با روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین‌آماری [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 14-37]
 • کریجینگ شاخص کامل ارائه یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهواره ای ASTER [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 28-39]
 • کریجینگ معمولی مدلسازی عیاری کانسار آهن دره‌زیارت کردستان با روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین‌آماری [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 14-37]

ل

 • لوکوموتیو پشتیبان بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB -TBM) خط یک متروی تبریز [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 68-88]
 • لیتیم استحصال لیتیم از تلخابه خلیج فارس به کمک نانوذرات منیتیت با پوشش سطحی ارگانوسیلان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 62-72]

م

 • ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 73-87]
 • محلول فروشویی استخراج حلالی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگ‌های ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقه‌ای کرون اتر [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 1-13]
 • مخاطرات رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]
 • مدل‌سازی آمارۀ U تعیین مناطق آنومال ژئوشیمیایی با استفاده از مدل‌سازی آمارۀ U مقادیر فاکتور اصلی چندعنصری (U-PCA) مرتبط با کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 88-104]
 • مدل‌سازی وارون تخمین عمق کانسار آهن دره زیارت کردستان با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس سنجی زمینی [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 73-98]
 • مدل فرکتال غلظت- مساحت ارائه یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهواره ای ASTER [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 28-39]
 • مدیریت ناوگان ترابری معدن تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 14-27]
 • مدیریت وکنترل پروژه به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 1-12]
 • معادن روباز کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 13-25]
 • معدن آهنگران پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 63-75]
 • معدن چرام فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 38-46]
 • معدنکاری تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 47-61]
 • معدنکاری زیرزمینی رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]
 • مقاومت برشی تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 76-87]
 • ملایر پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 63-75]
 • مناطق آنومالی تعیین مناطق آنومال ژئوشیمیایی با استفاده از مدل‌سازی آمارۀ U مقادیر فاکتور اصلی چندعنصری (U-PCA) مرتبط با کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی [دوره 17، شماره 55، 1401، صفحه 88-104]
 • میدان پتانسیل توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 57-72]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 37-46]
 • میکروسیلیس اثر سولفات سدیم و یون کلر بر خواص بتن‌های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 55-67]

ن

 • نرم افزار Arena تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 14-27]
 • نرم افزار SURPAC تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 21-39]
 • نقشه شناختی فازی رتبه بندی عوامل موثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 11-20]
 • نیروهای مرزی مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش تیغه- سنگ در مرز لایه‌های سنگی در حفر تونل با ماشین‏ تونل‏زنی تمام مقطع [دوره 17، شماره 56، 1401، صفحه 47-56]

و

 • واحد فرآوری سیار مطالعه پیش‌امکان‌سنجی احداث کارخانه فرآوری سیار برای معادن بنتونیت در استان خراسان جنوبی [دوره 17، شماره 54، 1401، صفحه 87-100]

ی

 • یون فریک بررسی افزایش راندمان لیچینگ سیانیدی طلای مقاوم زرشوران با اکسیداسیون درحضور یون فریک [دوره 17، شماره 57، 1401، صفحه 47-54]