کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 51-62

10.22034/ijme.2021.136095.1828

ناصر بدخشان؛ کوروش شهریار


بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 63-72

10.22034/ijme.2021.138990.1836

نیلوفر ابدالی محمدی؛ سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 63-75

10.22034/ijme.2021.522564.1846

بهروز رفیعی؛ سعیده رحمانی؛ اعظم سادات خدایی


تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 76-87

10.22034/ijme.2021.526847.1857

مسعود شمس الدین سعید؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر