کلیدواژه‌ها = معیار شکست
بررسی تأثیر انواع مدل های رفتاری توده سنگ در منحنی عکس العمل زمین

دوره 6، شماره 11، فروردین 1390، صفحه 91-99

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد


ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیط های شبه سنگی

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 1-12

حسین میرزایی نصیرآباد؛ رضا کاکایی؛ بهروز حسنی؛ سید محمد اسماعیل جلالی