کلیدواژه‌ها = TBM
تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 79-88

10.22034/ijme.2021.136708.1831

سید مهدی پورهاشمی؛ کاوه آهنگری؛ جعفر حسن پور؛ سید مصلح افتخاری


ارائه روابطی برای پیش‌بینی ضریب بهره‌وری TBM سنگ در تونل زاگرس

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 43-55

سید جلال حسینی؛ مهدی حسینی


مقایسه روش‌های مختلف تعیین سایندگی سنگ‌ها

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 87-106

محمد تقی همزبان؛ حسین معماریان؛ جمال رستمی