کلیدواژه‌ها = روش تفاضل محدود
پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 91-103

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی


تأثیر فشار نگهداری جبهه‌کار در حفر تونل به روش EPB بر تغییر شکل‌های سطحی و جبهه‌کار

دوره 8، شماره 20، آذر 1392، صفحه 37-48

ایمان خیر اندیش؛ محمد فاروق حسینی؛ علیرضا طالبی نژاد