کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 47-61

10.22034/ijme.2021.529269.1864

آوات قم قلعه؛ رضا کاکایی؛ محمد عطائی؛ علی نوری قراحسنلو؛ عباس برآبادی