کلیدواژه‌ها = آنالیز تمایز
رده بندی داده های ژئوشیمیایی زیست محیطی با روش آنالیز تمایز و شبکه عصبی در باطله های سرب و روی تیپ سولفیدی کربناتی

دوره 14، شماره 44، آذر 1398، صفحه 25-12

10.22034/ijme.2019.37343

علی مرادزاده؛ مهدی زارع؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ فرامرز دولتی ارده جانی


کاربرد روش آنالیز تمایز و ماشین بردار پشتیبان مرحله‌ای در مدل‌سازی کانی‌زایی کانسارهای طلای داشکسن

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 53-65

حمید گرانیان؛ سید حسن طباطبایی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ آرمان محمدی